ประมวลภาพกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ประจำปีงบประมาณ 2565 (2/2565) 

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ประจำปีงบประมาณ 2565 (2/2565) ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมหัวตะพาน ชั้น 3 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประมวลภาพกิจกรรม Self-audit 5ส ครั้งที่ 2

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ร่วมกันจัดกิจกรรม Self-audit 5ส ครั้งที่ 2 ในสำนักงาน ขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการกลาง 5ส ของมหาวิทยาลัย

ประมวลภาพประชุมกำหนดแนวทางการเพิ่มจำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

งานพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จัดประชุมกำหนดแนวทางการเพิ่มจำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 12.00 – 14.00 น. ณ เรือนรับรองริมน้ำ

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม
มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 24 คน ประกอบด้วยรักษาการแทนรองอธิการบดี คณบดี และบุคลากรส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (Onsite 16 คน และ Online 8 คน) 

ประชุมพิจารณาข้อเสนอการจัดตั้งหน่วยงานและปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างการแบ่งส่วนงานที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อมทางการศึกษา
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสอดรับกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2559 – 2580) รวมถึงเพื่อร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายการเป็น “1 ใน 100 มหาวิทยาลัยของโลก” ในปี พ.ศ. 2570 (Young University)

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนงานและกำหนดกรอบตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จึงได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอการจัดตั้งหน่วยงานและปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร

โดยท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เป็นประธานในที่ประชุม และมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

Cheers to new year 2022

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ขึ้น เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2564

เริ่มกิจกรรมด้วยการรับพรปีใหม่จากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รับประทานอาหารเที่ยง และจับฉลากของขวัญปีใหม่ ในช่วงเวลาแสนพิเศษนี้ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรขอส่งความปรารถนาดีไปถึงทุกท่าน ขอให้ทุกวันล้วนเป็นวันที่สดใส ขอให้มีแต่ความสุขเนื่องในวันปีใหม่นี้ไปจวบจนตลอดทั้งปี Cheers to new year 2022!

สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร หลักสูตร “กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สู่ World Class University”

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร หลักสูตร “กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สู่ World Class University”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบถึงนโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สู่ World Class University และนำไปปฏิบัติให้เกิดผล รวมไปถึงนำเสนอกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง OKRs และรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน

กิจกรรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร A โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

15 พฤศจิกายน 2564: กลุ่มสำนักงานอธิการบดี

16 พฤศจิกายน 2564: กลุ่มศูนย์/สถาบัน/อุทยาน

17 พฤศจิกายน 2564: กลุ่มสำนักวิชา / วิทยาลัย

ประมวลภาพอมยิ้มของชาวทมอ.

คลิปประมวลภาพสุขสันต์วันเกิด “พี่เขียว” หัวหน้าส่วนทมอ. และต้อนรับสมาชิกใหม่ “น้องบิ๊วท์” ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกัน
4 ตุลาคม 2564

Self-Isolation

คลิปประมวลภาพการปฏิบัติงาน Work from home ระหว่างการกักตัวเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ระหว่าง 11-24 กันยายน 2564

ประมวลภาพกิจกรรมการขับเคลื่อนภารกิจด้านการบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ 2564

คลิปประมวลภาพกิจกรรมการขับเคลื่อนภารกิจด้านการบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งดำเนินการโดยส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

ประมวลภาพกิจกรรม “กตเวทิตาจิตผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2564”

เนื่องในโอกาสวาระครบเกษียณอายุการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยจึงจัดกิจกรรม “กตเวทิตาจิต” ขึ้นในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 13.00 – 13.30 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ทั้งนี้มีเกษียณอายุ จำนวน 9 ท่าน คือ

1. รศ.ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ              สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผศ.ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม    สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
3. ผศ.ดร.ฐิรวุฒิ เสนาคำ               สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
4. ผศ.ดร.อรทัย นนทเภท             สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
5. อาจารย์นทมน กลิ่นมณี            สำนักวิชาศิลปศาสตร์
6. นายอาคม จิตร์พาณิชย์            ส่วนนิติการ
7. นางภัทรพร เพชรวรพันธ์          ส่วนพัสดุ
8. นายณัฐพร แตงอ่อน                ส่วนอาคารสถานที่
9. นางทัศนีย์ จิตแจ่ม                   ส่วนอำนวยการและสารบรรณ