อบรมการจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพสำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2567 ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรได้จัดอบรมการจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพสำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป รุ่นที่ 1 ขึ้น ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยวิทยากร ดร. จรงค์ศักดิ์ พุมนวน ได้เดินทางมาอบรมให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ห้องหัวตะพาน อาคาร A ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น.

ในการอบรมครั้งนี้ ในวันที่ 2 เมษายน 2567 วิทยากรได้ให้คำปรึกษากับผู้เข้าร่วมอบรมที่นำส่งคู่มือการปฏิบัติงานแบบตัวต่อตัว และในวันที่ 3 เมษายน 2567 วิทยากรได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงานวิเคราะห์วิจัย ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมฝึกอบรมอย่างยิ่ง

Facebook Comments Box