ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรต้อนรับคณาจารย์จาก มอ. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา คณาจารย์จากสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เดินทางมาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีส่วนสื่อสารองค์กรให้การต้องรับในช่วงเช้า ในช่วงบ่ายเวลา 13.00 น. ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรได้ร่วมต้อนรับคณาจารย์จาก มอ. และร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วาริท เจาะจิตต์ รักษาการแทนรองอธิการบดี นางสมพร บุญเกียรติเดชากุล รักษาการแทนหัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร และคณะหัวหน้างาน นำแนวปฎิบัติและนำความรู้ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรได้ปฎิบัติในการทำงานร่วมแลกเปลี่ยน เสนอแนะ และรับฟังประสบการณ์ที่สภาคณาจารย์นำมาเผยแผ่ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แต่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (1/2566)

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (1/2566) ในวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น.ณ ห้องประชุมศรีธรรมราช ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ บรรยายในหัวข้อ การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์: การกำกับ ติดตาม และพัฒนานวัตกรรมการทำงาน

ประมวลภาพกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ประจำปีงบประมาณ 2565 (2/2565) 

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ประจำปีงบประมาณ 2565 (2/2565) ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมหัวตะพาน ชั้น 3 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประมวลภาพกิจกรรม Self-audit 5ส ครั้งที่ 2

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ร่วมกันจัดกิจกรรม Self-audit 5ส ครั้งที่ 2 ในสำนักงาน ขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการกลาง 5ส ของมหาวิทยาลัย

ประมวลภาพประชุมกำหนดแนวทางการเพิ่มจำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

งานพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จัดประชุมกำหนดแนวทางการเพิ่มจำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 12.00 – 14.00 น. ณ เรือนรับรองริมน้ำ

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม
มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 24 คน ประกอบด้วยรักษาการแทนรองอธิการบดี คณบดี และบุคลากรส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (Onsite 16 คน และ Online 8 คน) 

ประชุมพิจารณาข้อเสนอการจัดตั้งหน่วยงานและปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างการแบ่งส่วนงานที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อมทางการศึกษา
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสอดรับกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2559 – 2580) รวมถึงเพื่อร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายการเป็น “1 ใน 100 มหาวิทยาลัยของโลก” ในปี พ.ศ. 2570 (Young University)

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนงานและกำหนดกรอบตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จึงได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอการจัดตั้งหน่วยงานและปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร

โดยท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เป็นประธานในที่ประชุม และมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี

Cheers to new year 2022

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ขึ้น เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2564

เริ่มกิจกรรมด้วยการรับพรปีใหม่จากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รับประทานอาหารเที่ยง และจับฉลากของขวัญปีใหม่ ในช่วงเวลาแสนพิเศษนี้ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรขอส่งความปรารถนาดีไปถึงทุกท่าน ขอให้ทุกวันล้วนเป็นวันที่สดใส ขอให้มีแต่ความสุขเนื่องในวันปีใหม่นี้ไปจวบจนตลอดทั้งปี Cheers to new year 2022!

สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร หลักสูตร “กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สู่ World Class University”

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร หลักสูตร “กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สู่ World Class University”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบถึงนโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สู่ World Class University และนำไปปฏิบัติให้เกิดผล รวมไปถึงนำเสนอกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง OKRs และรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน

กิจกรรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร A โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

15 พฤศจิกายน 2564: กลุ่มสำนักงานอธิการบดี

16 พฤศจิกายน 2564: กลุ่มศูนย์/สถาบัน/อุทยาน

17 พฤศจิกายน 2564: กลุ่มสำนักวิชา / วิทยาลัย