ฝึกอบรมหลักสูตร “การควบคุมงานก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ”

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การควบคุมงานก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ” ในวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ระหว่างเวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมช่อประดู ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงาน มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้
Facebook Comments Box