ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (2/2566)

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 | 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมศรีธรรมราช อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566  ครั้งที่ 2/2566 ขึ้น เพื่อให้บุคลากรเข้าใหม่ของมหาวิทยาลัยได้มีความรู้ ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในองค์กรของตน ซึ่งจะส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรและความสามัคคีในหมู่คณะต่อไป โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 173 คน

โดยเนื้อหาในกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย

  1. การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์: การกำกับ ติดตาม และพัฒนานวัตกรรมการทำงาน โดย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  2. การบริหารงานบุคคล หลักธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณพนักงาน
  3. ข้อมูลที่ควรรู้สำหรับพนักงานสายวิชาการ
  4. ข้อมูลที่ควรรู้สำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
Facebook Comments Box