การขอ Passport ราชการ และการขอ VISA เดินทางประเทศต่าง ๆ

หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ราชการ

การขอหนังสือนำทำ PASSPORT ราชการ

       กรณีที่บุคลากรประสงค์จะขอทำ Passport ราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) จะต้องขอหนังสือนำทำ Passport ราชการ ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร เพื่อนำไปยื่นต่อกองหนังสือเดินทางได้ทั้ง 16 แห่ง ทั่วประเทศ

เอกสารที่ต้องเตรียมในการของหนังสือนำทำ Passport ราชการ มีดังนี้

 1. สำเนาหนังสือเชิญ หรือ Invitation Letter

 2. สำเนาหนังสือขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ หรือบันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปในภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยระบุแหล่งที่มาของงบเดินทาง

 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

         โดยเขียนบันทึกข้อความ เรียน รักษาการแทนหัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (ตัวอย่าง บันทึกข้อความ)


          ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรจะดำเนินการออกหนังสือนำทำ Passport ราชการ โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 2 – 3 วันทำการ  หลังจากนั้น สามารถนำหนังสือนำฯ ไปยื่นทำ Passport ได้ที่กองหนังสือเดินทาง พร้อมทั้งเอกสารดังนี้ 

เอกสารประกอบยื่นขอ Passport ราชการ มีดังนี้

 1. สำเนาหนังสือเชิญ หรือ Invitation Letter

 2. สำเนาหนังสือขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ หรือบันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปในภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยระบุแหล่งที่มาของงบเดินทาง

 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 4. สำเนาทะเบียนบ้าน

 5. สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ

การขอ VISA เพื่อเดินทางด้วย PASSPORT ราชการ

       การขอหนังสือนำทำ Passport ราชการในบางประเทศยังจำเป็นต้องใช้ VISA ในการตรวจลงตรา ซึ่งประเทศที่ยกเว้น VISA ให้แก่ผู้ถือ PASSPORT ราชการประเทศไทยมีดังนี้ 

รายชื่อประเทศ/ดินแดนที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่า

       ในการขอ VISA เข้าประเทศที่ไม่ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับ PASSPORT ราชการ จะต้องใช้เอกสารที่ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศในการยื่นขอ VISA ซึ่งทางส่วนทรัพยากรมนุษย์ฯ จะเป็นผู้ดำเนินการขอเอกสารฉบับนี้ให้ โดยใช้เวลาประมาณ 7 – 10 วัน นับจากวันที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรได้รับเอกสารขอหนังสือทำ VISA จากหน่วยงาน


เอกสารที่ต้องใช้ขอหนังสือนำทำวีซ่า มีดังนี้

 1. สำเนาหนังสือเชิญ หรือ Invitation Letter

 2. สำเนาหนังสือขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ หรือบันทึกข้อความขออนุมัติเดินทางไปในภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยระบุแหล่งที่มาของงบเดินทาง

 3. สำเนาหน้า PASSPORT ราชการ

 4. สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ

 5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 6. สำเนาทะเบียนบ้าน

 7. บันทึกข้อความ โดยเขียนบันทึกข้อความ เรียนรักษาการแทนหัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (ตัวอย่างบันทึกข้อความ)

         หลังจากที่ได้เอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศมาแล้ว บุคลากรสามารถนำเอกสารที่สถานฑูตประเทศนั้น ๆ กำหนด ยื่นขอวีซ่าได้ตามปกติ หรือ หากต้องการให้เอเจนซี่เป็นผู้ดำเนินการให้ สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท เพชราภรณ์ กรุ๊ป แทรแวล จำกัด โทร. 081-6137501, 086-3009591 หรือ 02-5750220 (มีค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามที่บริษัทกำหนด)