แบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

กรุณาเลือกแบบฟอร์ม

 • ตำแหน่ง
  • อาจารย์ (Lecturer) PDF | Word
  • พนักงาน
   • ตำแหน่งบริหารจัดการ (หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย) PDF | Word
   • ตำแหน่งบริหารจัดการ (หัวหน้าส่วน) PDF
   • ตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป PDFWord
  •  ลูกจ้างชั่วคราว  PDF | Word

1 รถรับส่ง

2 ค่ารักษาพยาบาล/อุบัติเหตุ/ใบส่งตัว

3 ประกันสังคม

4 ช.พ.ค. / ช.พ.ส.

5 ที่พักบุคลากร

6 เครื่องแบบพนักงาน

7 เงินกู้ซื้อคอมพิวเตอร์

8 เครื่องราชอิสริยาภรณ์

9 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 • แบบฟอร์มขออนุมัติอัตรากำลัง

แบบฟอร์ม

สำหรับขอตำแหน่งทางวิชาการ

แบบฟอร์ม

ขอมีบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐและบัตรประจำตัวลูกจ้างชั่วคราว Online

แบบฟอร์ม

กรอกข้อมูลเพื่อทำสัญญาทุนและบันทึกข้อตกลง