คลังความรู้/KM

Welcome To

WUKM

คู่มือ

คู่มือปฏิบัติงาน หรือ คู่มือการให้บริการ หรือคู่มือแนะนำการใช้ห้องปฏิบัติการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน้าที่รับผิดชอบหลัก ต้องเป็นผลงานที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งเป็นเจ้าของ และเป็นผู้ดำเนินการเอง อย่างน้อย 1 เรื่อง ซึ่งมีคุณภาพดีและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ซึ่งเกี่ยวข้องกับหน้าที่รับผิดชอบหลัก 

งานแปล

งานแปลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานซึ่งเป็นผลงานที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำเนินการเอง อย่างน้อย 1 เรื่อง ที่มีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย หรือผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ที่ก่อให้เกิดการพัฒนางานตามภารกิจหลักในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผลงานที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งมีส่วนร่วมในผลงานไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 ที่มีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

บทความทางวิชาการ

 เป็นผลงานที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งเป็นเจ้าของ และเป็นผู้ดำเนินการเอง อย่างน้อย 1 เรื่อง ที่มีคุณภาพดีและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่มห่วิทยาลัยกำหนด

ผลงานเชิงพัฒนาตามภารกิจหลัก

เช่น ผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ผลงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นผลงานที่ผู้ขอกำหนดตำแหน่งมีส่วนร่วมในผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ที่มีคุณภาพดีและได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

Facebook Comments Box