ฐานข้อมูลนักวิชาการ/วิจัย ผู้เชี่ยวชาญ

Scholars/Researchers and experts Database.

ฐานข้อมูลนักวิชาการ/วิจัย ผู้เชี่ยวชาญ

NRIIS

NRIIS

ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ National Research and Innovation Information System

BIODATA

ฐานข้อมูลนักวิชาการประเทศไทย
Thailand Scholars Database