อบรมหลักสูตร “การใช้ ChatGPT ในการพัฒนาศักยภาพการวิจัยสำหรับอาจารย์ใหม่”

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้ ChatGPT ในการพัฒนาศักยภาพการวิจัย สำหรับอาจารย์ใหม่” ขึ้นในในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ ชั้น 9 อาคาร C ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดยกลุมเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้คืออาจารย์ใหม่ที่มีอายุงานไม่เกิน 2 ปี ที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์ยังไม่มากนักในการใช้ Generative Ai มีรูปแบบการอบรมแบบบรรยายสรุป แสดงตัวอย่าง Use Cases และแนะนำวิธีการใช้งาน

โดยมี ผศ.ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร (ผู้ช่วยอธิการบดี) เป็นวิทยากร และ นางนวพร ไชยเสน ผู้ช่วยวิทยากร มีผู้ร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 34 คน

Facebook Comments Box