5ส

ความสำคัญของโครงการ 5ส

ความสำคัญของโครงการ/หลักการและเหตุผล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล มีระบบบริหารงานเป็นของตนเองซึ่งเป็นการบริหารที่อิสระจากระบบราชการ อีกทั้งเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบที่มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้มีลักษณะเป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University และเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน มหาวิทยาลัยมีความตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาคนในด้านของการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานควบคู่กับการเสริมสร้างความสุขให้กับบุคลากรทุกระดับในองค์กร โดยมีเป้าหมายในการมุ่งสู่การเป็นองค์กรเปี่ยมสุขสมรรถนะสูง (Happy High Performance Organization) ตลอดระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้มอบนโยบายให้หน่วยพัฒนาองค์กรดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยผ่านเครื่องมือคุณภาพหลากหลายตัว อาทิเช่น เครื่องมือการประเมินสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน ของกรมอนามัย เครื่องมือการประเมินสุขภาวะ 4 มิติ ขององค์การอนามัยโลก หรือเครื่องมือความสุข 8 ประการ ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งผลจาการดำเนินการดังกล่าว ส่งผลให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความตระหนักและให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของตนและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง เครื่องมือ 5 ส เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือคุณภาพที่น่าสนใจและมีศักยภาพในการเสริมสร้าง พัฒนา ยกระดับคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เครื่องมือ 5 ส เป็นเครื่องมือคุณภาพที่มุ่งจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงานอันเป็น ปัจจัยพื้นฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วยสุขภาพกายและใจที่ดีในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลอดภัย เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน โดยให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วม มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จริงจังและทั่วถึงบนมาตรฐานเดียวกัน จนเป็นวัฒนธรรมและเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำ จากความสำคัญดังกล่าวมหาวิทยาลัยจึงมีความมุ่งหวังและตั้งใจที่จะนำเครื่องมือ 5 ส มาขับเคลื่อนและประยุกต์ใช้ควบคู่กับเครื่องมือคุณภาพอื่นๆเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานที่ดี มีความสุข สนุก เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ว่าองค์กรเปี่ยมสุขสมรรถนะสูง (Happy High Performance Organization) ต่อไป

โครงสร้าง คณะกรรมการ 5ส

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

นางสาวฐิติรัตน์ ช่างทอง

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกลาง 5ส Green มวล.

นางสาวปานชุติ ภู่ภูริธรรม

เลขานุการคณะกรรมการกลาง 5ส Green มวล.

นางสาวศมน นิลชะเอม

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกลาง 5ส Green มวล.

นางณภัทร์วรัณญ์ ไพวิจิตร

กรรมการ 5ส ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

นางกรรณิกา เต็มสงสัย

กรรมการ 5ส ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

นางลักขณา สาแม็ง

กรรมการ 5ส ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

นางสาวนัจวา ปุเต๊ะ

กรรมการ 5ส ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

ผลการประเมินและเป้าหมาย 5ส

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

รูปภาพกิจกรรม 5ส

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

กิจกรรม Big Cleaning Day

Before

After

Facebook Comments Box