5ส

โครงสร้าง คณะกรรมการ 5ส

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

ศิริรัตน์ ทิพรัตน์

ประธานกรรมการ

วิชัย รอดทุกข์

กรรมการ

ลักขณา สาแม็ง

กรรมการ

ณภัทร์วรัณญ์ ไพวิจิตร

กรรมการ

มนทิพ ศรีแสง

กรรมการ

ศมน นิลชะเอม

กรรมการ

สุรัตนา ชูเชียร

กรรมการ

สุขหทัย คงปัญญา

กรรมการ

ศศิวิมล นาคประดิษฐ์

กรรมการ

วลัยพร เนียมเล็ก

กรรมการ

ชาลิพักตร์ ศักดิ์เพชร

กรรมการ

จิรารัตน์ ตัณฑวรานนท์

กรรมการ

ผังแสดง พื้นที่รับผิดชอบ

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

ผังโต๊ะทำงาน

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

คำอธิบายผังโต๊ะทำงาน

 1. ป้ายชื่อ เจ้าของโต๊ะทำงาน มีข้อมูลครบถ้วนตามมาตรฐาน
 2. โทรศัพท์ ติดเบอร์ติดต่อให้เรียบร้อย
 3. จอคอมพิวเตอร์ สะอาดไม่มีมีฝุ่น และพร้อมใช้งาน
 4. ของใช้ส่วนตัวสามารถวางได้ 1/3 ของโต๊ะ
 5. ตะกร้าใส่เอกสาร ไม่เกิน 2 ชิ้น
 6. ลิ้นชักใส่อุปกรณ์สำนักงาน มีป้ายระบุ “อุปกรณ์สำนักงาน”
 7. ลิ้นชักใส่ของใช้ส่วนตัว มีป้ายระบุ “ของใช้ส่วนตัว”
 8. คีย์บอร์ด สะอาดพร้อมใช้งาน เมื่อใช้เสร็จดึงลิ้นชักเก็บเข้าที่
 9. ที่วางเมาส์ สะอาดพร้อมใช้งาน
 10. จุดวางรองเท้า สามารถไว้ได้ไม่เกิน 2 คู่
 11. จุดวางถังขยะ ไม่กีดขวางทางเดิน ทิ้งได้เฉพาะขยะแห้ง เท่านั้น
 12. เก้าอี้ มีความสะอาดเรียบร้อย และเก็บเข้าที่เมื่อเลิกงาน

*หมายเหตุ* ตำแหน่งการจัดวาง ไม่เจาะจงว่าต้องเหมือนตามผัง ทั้งนี้ให้ยึดตามความสะดวกของการใช้งานของเจ้าของโต๊ะ แต่ให้ยึดหลักของจำนวนของที่วางเพื่อให้มีความเหมาะสมและไม่มากเกินความจำเป็นตามมาตรฐานกลาง 5ส

แผนผังการจัดวางตู้/ อุปกรณ์สำนักงาน

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

แผงผังแสดงจุดบ่งชี้ พื้นชำรุด

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

ผลการประเมิน 5ส

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

หมายเหตุ : ปี 2563 และ ปี 2564 ตรวจประเมินปีละ 1 ครั้ง

เป้าหมาย

การกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน 5ส ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

 1. ทำแผนให้บุคลากร มีส่วนร่วมในการดำเนิน 5ส ตามเป้าหมาย
 2. แต่งตั้งกรรมการจากแต่ละฝ่ายงานและกำหนดหน้าที่
 3. จัดทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 1 ครั้ง /เดือน ภายในหน่วยงาน
 4. จัดทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 7วัน / ครั้ง   ในทุกพื้นที่ของหน่วยงาน
 5. หัวหน้าฝ่ายงาน/หัวหน้าพื้นที่ร่วมประเมินผล
 6. นำผลการประเมินมาประชุมกับ ประจำเดือนของส่วน
 7. ปรับปรุงผลการตรวจประเมินตามมติที่ประชุม
 8. กำหนดให้รายงานผลการประเมินในที่ประชุมส่วน และที่ประชุมบริหาร
 9. ทบทวนมาตรฐานกลางในที่ประชุม Morning Talk ทุกวันพุธเช้าในที่ประชุมส่วน
 10. ดำเนินงาน 5 ส Big cleaning day ภายในหน่วยงาน
 11. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสภาพแวดล้อม    

ตัวชี้วัดในหน่วยงาน

 1. บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่อง การทำ 5ส
 2. บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง
 3. สถานที่ทำงานเป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัยและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ผ่านเกณฑ์ 5ส ร้อยละ 85
 4. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้อยละ 80 ขึ้นไป

แผนดำเนินงาน 5ส ประจำปีงบประมาณ 2565

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

แนวทางการสร้างวินัยในการจอดรถ ของบุคลากรประจำตึกบริหาร

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

รูปภาพกิจกรรม 5ส

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

กิจกรรม Big Cleaning Day

Before

After

กิจกรรม 5ส Show & Share

กิจกรรมปรับปรุบพื้นที่ภายนอกอาคารสำนักงาน

ข้อเสนอแนะจากกรรมการ ที่ได้ปรับแก้แล้ว

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

- ป้ายประหยัดพลังงานที่ควรมีทุกจุด

สิ่งที่ได้แก้ไข : แปะป้ายประหยัดพลังงานทุกจุดสวิตช์เปิด-ปิด ไฟและแอร์

- จัดทำป้ายบ่งชี้สถานะสิ่งของให้เป็นรูปแบบเดียวกัน และจัดทำข้อมูลรายละเอียดของการบ่งชี้ตามรูปแบบที่กำหนดไว้จากกรรมการกลาง

สิ่งที่ได้แก้ไข : เปลี่ยนป้ายบ่งชี้ใหม่ทั้งส่วนให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

- ให้ส่วน ทมอ. ดำเนินการซ่อมพื้นที่ชำรุด

สิ่งที่ได้แก้ไข : เนื่องจากมีการชำรุดหลายจุด ส่วนทรัพยากรมนุษย์ฯจึงทำแผนผังพื้นชำรุดแทนการแปะป้ายบนบริเวณที่ชำรุดและได้ทำการแจ้งซ่อมพื้นกับส่วนอาคารสถานที่แล้ว

Facebook Comments Box