panchuti.ph

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เทคนิคการนำเสนอผลงาน” (สำหรับหัวหน้าส่วน หัวหน้าหน่วย และหัวหน้าสำนักงานหรือเทียบเท่า)

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ได้กำหนดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเร …

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เทคนิคการนำเสนอผลงาน” (สำหรับหัวหน้าส่วน หัวหน้าหน่วย และหัวหน้าสำนักงานหรือเทียบเท่า) Read More »

สัมมนาชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามข้อบังคับฉบับใหม่ และเรื่องต้องรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ

          ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื …

สัมมนาชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามข้อบังคับฉบับใหม่ และเรื่องต้องรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ Read More »

HR Connect: การเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ปีงบประมาณ 2565) และการขึ้นเงินเดือน (ปีงบประมาณ 2566)

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรีย …

HR Connect: การเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ปีงบประมาณ 2565) และการขึ้นเงินเดือน (ปีงบประมาณ 2566) Read More »

ฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทำผลงานวิจัยจากงานประจำ (R2R) เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายสนับสนุน” ครั้งที่ 2

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จึงจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ …

ฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทำผลงานวิจัยจากงานประจำ (R2R) เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายสนับสนุน” ครั้งที่ 2 Read More »

ฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายสนับสนุน” ครั้งที่ 2

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ …

ฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายสนับสนุน” ครั้งที่ 2 Read More »

ประมวลภาพกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ประจำปีงบประมาณ 2565 (2/2565) 

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรให …

ประมวลภาพกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ประจำปีงบประมาณ 2565 (2/2565)  Read More »

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2/2565)

ด้วย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภา …

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2/2565) Read More »

ฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทำผลงานวิจัยจากงานประจำ (R2R) เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายสนับสนุน” ครั้งที่ 1

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนและส่ …

ฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทำผลงานวิจัยจากงานประจำ (R2R) เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายสนับสนุน” ครั้งที่ 1 Read More »

ฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายสนับสนุน” ครั้งที่ 1

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนและส่ …

ฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายสนับสนุน” ครั้งที่ 1 Read More »

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือปฏิบัติงานและผลงานวิจัยจากงานประจำ ประจำปีงบประมาณ 2565

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงป …

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือปฏิบัติงานและผลงานวิจัยจากงานประจำ ประจำปีงบประมาณ 2565 Read More »