ฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทำผลงานวิจัยจากงานประจำ (R2R) เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายสนับสนุน” ครั้งที่ 1

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเตรียมความพร้อมสู่การขอกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพ

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จึงจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทำผลงานวิจัยจากงานประจำ (R2R) เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายสนับสนุน” ประจำปีงบประมาณ 2565
ครั้งที่ 1 : จัดขึ้นวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Cloud Meetings
ระหว่างเวลา: 09.00-16.00 น.

โดยวิทยากรระดับประเทศ ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน (นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

ประมวลภาพกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ประจำปีงบประมาณ 2565 (2/2565) 

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ประจำปีงบประมาณ 2565 (2/2565) ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมหัวตะพาน ชั้น 3 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2/2565)

ด้วย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกระดับ ทั้งนี้การให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรใหม่ในส่วนของนโยบาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา ปณิธาน แนวทางการบริหาร การพัฒนามหาวิทยาลัย ระเบียบแนวปฏิบัติตนในการทำงาน สิทธิ สวัสดิการที่บุคลากรพึงได้รับ ตลอดถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรนั้น เป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการส่งเสริมให้บุคลากรใหม่สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ประจำปีงบประมาณ 2565 (2/2565) ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมหัวตะพาน ชั้น 3 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในการนี้ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรจึงขอเรียนเชิญบุคลากรใหม่ทุกท่าน (ยกเว้นบุคลากรใหม่ชาวต่างชาติและบุคลากรใหม่ซึ่งมีสถานะการแจ้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน) ผู้ซึ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ให้กับมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป รวมถึงบุคลากรท่านอื่นซึ่งไม่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ได้ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศฯ ในวัน เวลาและสถานที่ข้างต้น โดยขอความกรุณาแจ้งตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบตอบรับออนไลน์ ดังลิงค์ด้านล่าง ภายในวันศุกร์ที่  27 พฤษภาคม 2565 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร โทรศัพท์ 73850 หรือ 77036

ฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายสนับสนุน” ครั้งที่ 1

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเตรียมความพร้อมสู่การขอกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพ

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จึงจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายสนับสนุน” ประจำปีงบประมาณ 2565
ครั้งที่ 1 : จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Cloud Meetings
ระหว่างเวลา: 09.00-16.00 น.

โดยวิทยากรระดับประเทศ ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน (นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือปฏิบัติงานและผลงานวิจัยจากงานประจำ ประจำปีงบประมาณ 2565

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเตรียมความพร้อมสู่การขอกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพ จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตร “การเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายสนับสนุน” ประจำปีงบประมาณ 2565
รูปแบบการอบรม: อบรมแบบต่อเนื่อง จำนวน 4 ครั้ง / อบรม Online และ Onsite
วันและเวลา: 09.00-16.00 น. (พฤษภาคม – สิงหาคม 2565)
ครั้งที่ 1 : วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 (Online)
ครั้งที่ 2 : วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565   (Online)
ครั้งที่ 3 : วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565 (Online)
ครั้งที่ 4 : วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 (Onsite)


2. หลักสูตร “การจัดทำผลงานวิจัยจากงานประจำ (R2R) เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายสนับสนุน” ประจำปีงบประมาณ 2565
รูปแบบการอบรม: อบรมแบบต่อเนื่อง จำนวน 4 ครั้ง / อบรม Online และ Onsite
วันและเวลา: 09.00-16.00 น. (พฤษภาคม – สิงหาคม 2565)
ครั้งที่ 1 : วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 (Online)
ครั้งที่ 2 : วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 (Online)
ครั้งที่ 3 : วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 (Online)
ครั้งที่ 4 : วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 (Onsite)

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมฝึกอบรมได้ดังลิงค์ที่ปรากฎ

หมายเหตุ:

  • ทั้ง 2 หลักสูตรเป็นการฝึกอบรมแบบต่อเนื่อง (เดือนละ 1 ครั้ง) หากเข้าร่วมอบรมครบทั้ง 4 ครั้งจะสำเร็จหลักสูตรและได้รับใบประกาศนียบัตร
  • ลิงค์ฝึกอบรมผ่านระบบ Zoom จะแจ้งให้ทราบตามอีเมลที่ผู้สมัครกรอกในแบบลงทะเบียนเข้าร่วม
  • สถานที่สำกรับการฝึกอบรมแบบ Onsite จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร โทรศัพท์ 73850 หรือ 0817741110

ฝึกอบรมหัวข้อ “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

เนื่องด้วย พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 จะมีผลบังคับใช้กับมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป โดยได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดเก็บข้อมูล กล่าวคือการจัดเก็บข้อมูลต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย กระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลต้องเป็นไปในแนวทางที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

เพื่อให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยเป็นไปกฎหมาย มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ขึ้น และได้กำหนดจัดอบรมให้ความรู้ด้าน “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ให้กับผู้บริหารและพนักงานของมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จึงขอเชิญบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมออนไลน์ หัวข้อ “การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” บรรยายโดย นายเยี่ยมศักดิ์ คุ้มอินทร์ (อดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ) ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings (Meeting ID: 958 3321 9456) สามารถลงทะเบียนตอบรับเข้าร่วมฝึกอบรมได้ดังลิงค์ด้านล่าง

Show & Share Best Practices ประจำเดือนมีนาคม 2565

งานพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ได้จัดกิจกรรม Show & Share Best Practices การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำเดือนมีนาคม 2565 หัวข้อ “บันได 3 ขั้น สำหรับการเลื่อนตำแหน่ง”
ขึ้นในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings 

ร่วมแลกเปลี่ยนโดย

  • นางเจนจิรา พุมดวง (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร)
  • นางอรุณรัตน์ ฉลาดดี (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนกิจการนักศึกษา)

 

ประมวลภาพกิจกรรม Self-audit 5ส ครั้งที่ 2

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ร่วมกันจัดกิจกรรม Self-audit 5ส ครั้งที่ 2 ในสำนักงาน ขึ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการกลาง 5ส ของมหาวิทยาลัย

Show & Share Best Practices ประจำเดือนมีนาคม 2565

งานพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ได้กำหนดจัดกิจกรรม Show & Share Best Practices การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำเดือนมีนาคม 2565 หัวข้อ “บันได 3 ขั้น สำหรับการเลื่อนตำแหน่ง”
ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings (Meeting ID: 983 1465 4577 Passcode: 665861)

ร่วมแลกเปลี่ยนโดย

  • นางเจนจิรา พุมดวง (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร)
  • นางอรุณรัตน์ ฉลาดดี (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนกิจการนักศึกษา)

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อบันทึกประวัติการฝึกอบรมได้ดังลิงค์ด้านล่าง

ประมวลภาพประชุมกำหนดแนวทางการเพิ่มจำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

งานพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จัดประชุมกำหนดแนวทางการเพิ่มจำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 12.00 – 14.00 น. ณ เรือนรับรองริมน้ำ

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม
มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 24 คน ประกอบด้วยรักษาการแทนรองอธิการบดี คณบดี และบุคลากรส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (Onsite 16 คน และ Online 8 คน)