อบรมการจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพสำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2567 ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรได้จัดอบรมการจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพสำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป รุ่นที่ 1 ขึ้น ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยวิทยากร ดร. จรงค์ศักดิ์ พุมนวน ได้เดินทางมาอบรมให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ห้องหัวตะพาน อาคาร A ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น.

ในการอบรมครั้งนี้ ในวันที่ 2 เมษายน 2567 วิทยากรได้ให้คำปรึกษากับผู้เข้าร่วมอบรมที่นำส่งคู่มือการปฏิบัติงานแบบตัวต่อตัว และในวันที่ 3 เมษายน 2567 วิทยากรได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงานวิเคราะห์วิจัย ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมฝึกอบรมอย่างยิ่ง

อบรมหลักสูตร “การใช้ ChatGPT ในการพัฒนาศักยภาพการวิจัยสำหรับอาจารย์ใหม่”

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้ ChatGPT ในการพัฒนาศักยภาพการวิจัย สำหรับอาจารย์ใหม่” ขึ้นในในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ ชั้น 9 อาคาร C ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดยกลุมเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้คืออาจารย์ใหม่ที่มีอายุงานไม่เกิน 2 ปี ที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์ยังไม่มากนักในการใช้ Generative Ai มีรูปแบบการอบรมแบบบรรยายสรุป แสดงตัวอย่าง Use Cases และแนะนำวิธีการใช้งาน

โดยมี ผศ.ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร (ผู้ช่วยอธิการบดี) เป็นวิทยากร และ นางนวพร ไชยเสน ผู้ช่วยวิทยากร มีผู้ร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 34 คน

ประชุมคณะกรรมการกลาง 5ส Green ประจำเดือนมีนาคม

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 คณะกรรมการ 5ส Green มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประชุมประจำเดือนมีนาคม ผ่านระบบ Zoom Clouds Meeting ระหว่างเวลา 12.00-13.00 น.
โดย รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ ประธานคณะกรรมหาร 5ส Green เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 72 accounts

อบรมการจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพสำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (รุ่นที่ 1) R2R ครั้งที่ 2

วันที่ 23 มกราคม 2567 ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพสำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป รุ่นที่ 1 เป็นครั้งที่ 2 ในรูปแบบการฝึกอบรม Online ผ่านระบบ Zoom Clouds Meeting ซึ่งในวันดังกล่าวมีการฝึกอบรมหัวข้อ การวิเคราะห์ปัญหาจากงานประจำและพัฒนาเป็นงานวิจัยหรืองานวิเคราะห์ (Routine to Research=R2R)

บรรยายโดย ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน (บรรณาธิการ วารสารวิชาการ ปขมท. นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

อบรมการจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพสำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (รุ่นที่ 1) คู่มือ ครั้งที่ 2

วันที่ 15 มกราคม 2567 ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพสำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป รุ่นที่ 1 เป็นครั้งที่ 2 ในรูปแบบการฝึกอบรม Online ผ่านระบบ Zoom Clouds Meeting ซึ่งในวันดังกล่าวมีการฝึกอบรมหัวข้อการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

บรรยายโดย ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน (บรรณาธิการ วารสารวิชาการ ปขมท. นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

อบรมการจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพสำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (รุ่นที่ 1) R2R ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปมีความก้าวหน้าในอาชีพ โดยได้สนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพ” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้พนักงานผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพ 2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติ (workshop) การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และ 3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาจากงานประจำและพัฒนาเป็นงานวิจัยหรืองานวิเคราะห์ได้ (Routine to Research=R2R)

โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรระดับประเทศ ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน (บรรณาธิการ วารสารวิชาการ ปขมท. นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 

การฝึกอบรมจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในรูปแบบ Onsite และ Online ในระหว่างวันที่ 3 มกราคม – 3 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งในการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้น 42 คน

อบรมการจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพสำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (รุ่นที่ 1)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปมีความก้าวหน้าในอาชีพ โดยได้สนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพ” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้พนักงานผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพ 2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติ (workshop) การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และ 3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาจากงานประจำและพัฒนาเป็นงานวิจัยหรืองานวิเคราะห์ได้ (Routine to Research=R2R)

โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรระดับประเทศ ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน (บรรณาธิการ วารสารวิชาการ ปขมท. นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 

การฝึกอบรมจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในรูปแบบ Onsite และ Online ในระหว่างวันที่ 3 มกราคม – 3 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งในการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้น 42 คน

ชี้แจงการขอใบรับรอง การอนุญาตการทำวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ และการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ

ชี้แจงการขอใบรับรองวิจัยในมนุษย์ สัตว์ ชีวภาพ

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา  13.00–16.00 น. ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จัดกิจกรรมชี้แจงการขอใบรับรองการอนุญาตการทำวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ และการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ ขึ้น ณ ห้องภัทรธรรมาภรณ์ ชั้น 9 อาคาร C ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (2/2566)

wu orientation 2

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 | 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมศรีธรรมราช อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566  ครั้งที่ 2/2566 ขึ้น เพื่อให้บุคลากรเข้าใหม่ของมหาวิทยาลัยได้มีความรู้ ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในองค์กรของตน ซึ่งจะส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรและความสามัคคีในหมู่คณะต่อไป โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 173 คน

โดยเนื้อหาในกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย

  1. การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์: การกำกับ ติดตาม และพัฒนานวัตกรรมการทำงาน โดย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  2. การบริหารงานบุคคล หลักธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณพนักงาน
  3. ข้อมูลที่ควรรู้สำหรับพนักงานสายวิชาการ
  4. ข้อมูลที่ควรรู้สำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการดูแลใจบุคลากร (HELPER)

Helper_เสริมทักษะการดูแลใจบุคลากร
ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ร่วมกับทีมวิทยากรจาก Smile Smart Center มวล. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการดูแลใจบุคลากร (HELPER) ขึ้น เมื่อวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมขนอมคาบาน่าบีชรีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช