ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  • การบริหารงานบุคคล
  • ตำแหน่งบริหาร
  • พนักงานสายวิชาการ
  • พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป
  • เงินเดือน | ค่าตอบแทน | เงินสมนาคุณ
  • สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูล
  • การพัฒนาบุคลาการ | ทุนการศึกษา | การชดใช้ทุน
  • กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  • ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ

มาตรฐานภาระงาน


ประเมินผลการปฏิบัติงาน | ขึ้นเงินเดือนประจำปีอาจารย์ชาวต่างชาติ


อาจารย์สัญญาจ้าง


ศาสตราภิชาน


การจ้างผู้เกษียณอายุ

ตำแหน่งบริหารจัดการ


ตำแหน่งชำนาญการ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ

ที่พัก


เครื่องแบบสำหรับพนักงาน

เงินช่วยเหลือค่าทำศพการพัฒนาบุคลากร


ทุนการศึกษา


การชดใช้ทุน


อาจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาตราจารย์พิเศษ