ประมวลภาพอมยิ้มของชาวทมอ.

คลิปประมวลภาพสุขสันต์วันเกิด “พี่เขียว” หัวหน้าส่วนทมอ. และต้อนรับสมาชิกใหม่ “น้องบิ๊วท์” ร่วมเป็นครอบครัวเดียวกัน
4 ตุลาคม 2564

Self-Isolation

คลิปประมวลภาพการปฏิบัติงาน Work from home ระหว่างการกักตัวเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ระหว่าง 11-24 กันยายน 2564

ประมวลภาพกิจกรรมการขับเคลื่อนภารกิจด้านการบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ 2564

คลิปประมวลภาพกิจกรรมการขับเคลื่อนภารกิจด้านการบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งดำเนินการโดยส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

ประมวลภาพกิจกรรม “กตเวทิตาจิตผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2564”

เนื่องในโอกาสวาระครบเกษียณอายุการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยจึงจัดกิจกรรม “กตเวทิตาจิต” ขึ้นในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 13.00 – 13.30 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ทั้งนี้มีเกษียณอายุ จำนวน 9 ท่าน คือ

1. รศ.ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ              สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผศ.ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม    สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
3. ผศ.ดร.ฐิรวุฒิ เสนาคำ               สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
4. ผศ.ดร.อรทัย นนทเภท             สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
5. อาจารย์นทมน กลิ่นมณี            สำนักวิชาศิลปศาสตร์
6. นายอาคม จิตร์พาณิชย์            ส่วนนิติการ
7. นางภัทรพร เพชรวรพันธ์          ส่วนพัสดุ
8. นายณัฐพร แตงอ่อน                ส่วนอาคารสถานที่
9. นางทัศนีย์ จิตแจ่ม                   ส่วนอำนวยการและสารบรรณ