ติดต่อเรา

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

ที่อยู่

ชั้น 9 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคาร D
เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

เบอร์โทรศัพท์

งานบริหารทั่วไปและธุรการ                          075-477030-1

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์                         075-673776

งานบรรจุแต่งตั้ง                                           075-673749

งานประเมิน                                                  075-673799

งานฝึกอบรม                                                 075-673774

งานขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ               075-477037

งานขอกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะ                   075-673750

Email

hro.walailakuniversity@gmail.com (Email กลาง)
personnelwu@mail.wu.ac.th (งานขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ)
evaluation.wu@gmail.com (งานประเมิน)

Facebook Comments Box