รศ.ดร. วาริท เจาะจิตต์

Associate Professor Dr. Warit Jawjit
รักษาการแทนรองอธิการบดี

นางสมพร บุญเกียรติเดชากุล

Mrs. Somporn Boonkiatedechakul
รักษาการแทนหัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

งานบริหารทั่วไป และธุรการ

นางสาวศมน นิลชะเอม

Ms. Samon Nilchaam

รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ

โทร 77031 (075-477031) Email : [email protected]

นางณภัทร์วรัณญ์ ไพวิจิตร

Mrs. Napatwarun Paiwichit
พนักงานธุรการ
โทร 77030 (075-477030)
Email : [email protected]

นางสาวฐิติรัตน์ ช่างทอง

Miss Titirat Changtong
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 77038 (075-477038)
Email : [email protected]

นางยุวะดี เอี่ยมต้นเค้า

Mrs. Yuwadi Aiamtonkhao
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 73739 (075-673739)
Email : [email protected]

นายอภิสิทธิ์ มูลิกา

Mr. Apisit Mulika
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 73742 (075-673742)
Email : [email protected]

งานบริหาร ทรัพยากรบุคคล

นางสาวนัฎญาพร สิทธิสุวรรณ

Miss Natyaporn Sittisuwan

รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร 73749 (075-673749) Email : [email protected]

นางสุขหทัย คงปัญญา

Mrs. Sukhathai Kongpunya
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 73704 (075-673704)
Email : [email protected]

นายนิวัตร์ คงปัญญา

Mr. Niwat Kongpunya
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 73754 (075-673754)
Email : [email protected]

นางลักขณา สาแม็ง

Mrs. Lakkhana Samaeng
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 73745 (075-673745)
Email : [email protected]

นางสาวชาลิพักตร์ ศักดิ์เพชร

Miss Charlipak Sakpetch
โทร 73709 (075-673709)
Email : [email protected]

นางสาวปัจรีย์ โสมาพงศ์

Miss Patjaree Somapong
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 77032 (075-477032)
Email : [email protected]

นางสาวสุวรรลี ทองใบใหญ่

Miss Suwanlee Thongbaiyai
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 73799 (075-673799)
Email : [email protected]

นายฉัตรพล ไชยศร

Mr. Chattraphon Chaisorn
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
โทร 77034 (075-477034)
Email : [email protected]

งานบริหารสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์

นางสาววลัยพร เนียมเล็ก

Miss Walaiporn Niamlek

รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

โทร 73776 (075-673776) Email : [email protected]

นางสาวมนทิพ ศรีแสง

Miss Montip Srisaeng
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 73750 (075-673750)
Email : [email protected]

ว่าที่ ร.ท. บุณยสิทธิ์ ไตรสุวรรณ

ACTING.LT. Bunyasit Trisuwun
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 77035 (075-477035)
Email : [email protected]

นางศิริรัตน์ ทิพรัตน์

Mrs. Sirirat Tipparat
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 73777 (075-673777)
Email : [email protected]

นางกรรณิกา เต็มสงสัย

Mrs. Kannika Temsongsai
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 73847 (075-673847)
Email : [email protected]

งานพัฒนาบุคลากร และพัฒนาองค์กร

นางลภัสธยาน์ นาคนรเศรษฐ์

Mrs. Lapattaya Naknoraset

หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร

โทร 73774 (075-673774) Email : [email protected]

นายวิชัย รอดทุกข์

Mr. Wichai Rodtook
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 77033 (075-477033)
Email : [email protected]

นางสาวปานชุติ ภู่ภูริธรรม

Miss Panchuti Phoopuritham
นักวิชาการ
โทร 77036 (075-477036)
Email : [email protected]

นางสาวจุฑามาศ ลิ่มประสิทธิ์

Miss Chutamas Limprasit
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 73711 (075-673711)
Email : [email protected]

นางสาวภัททิรา หมื่นพันธ์ชู

Miss Pattira Muanpanchu
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 77037 (075-477037)
Email : [email protected]

นางสาวนิตติยา ทองเสนอ

Miss Nittiya Tong-sanoer
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 77039 (075-477039)
Email : [email protected]

นางสาวสาวิณี นาคขวัญ

Miss Sawinee Nakkwan
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 73850 (075-673850)
Email : [email protected]

นางสาวนัจวา ปุเต๊ะ

Miss Najwa Puteh
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 73775 (075-673775)
Email : [email protected]
Facebook Comments Box