รศ.ดร. วาริท เจาะจิตต์

Associate Professor Dr. Warit Jawjit
รักษาการแทนรองอธิการบดี

Head of HRO

ดร. เปรมฤดี นุ่นสังข์

Dr. Premrudee Noonsang
รักษาการแทนหัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

งานบริหารทั่วไป และธุรการ

นางสาวศมน นิลชะเอม

Ms. Samon Nilchaam

รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ

โทร 77031 (075-477031) Email : samon.ni@mail.wu.ac.th

นางณภัทร์วรัณญ์ ไพวิจิตร

Mrs. Napatwarun Paiwichit
พนักงานธุรการ
โทร 77030 (075-477030)
Email : napatwarun.pa@wu.ac.th

นางสาวฐิติรัตน์ ช่างทอง

Miss Titirat Changtong
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 77038 (075-477038)
Email : titirat.ch@wu.ac.th

นางยุวะดี เอี่ยมต้นเค้า

Mrs. Yuwadi Aiamtonkhao
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 73739 (075-673739)
Email : yuwadi.ai@wu.ac.th

งานบริหาร ทรัพยากรบุคคล

นางสาวนัฎญาพร สิทธิสุวรรณ

Miss Natyaporn Sittisuwan

รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล

โทร 73749 (075-673749) Email : natyaporn.si@wu.ac.th

นางสุขหทัย คงปัญญา

Mrs. Sukhathai Kongpunya
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 73704 (075-673704)
Email : ssukhath@wu.ac.th

นายนิวัตร์ คงปัญญา

Mr. Niwat Kongpunya
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 73754 (075-673754)
Email : kniwat@wu.ac.th

นางลักขณา สาแม็ง

Mrs. Lakkhana Samaeng
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 73745 (075-673745)
Email : lakkhana.sa@wu.ac.th

นางสาวชาลิพักตร์ ศักดิ์เพชร

Miss Charlipak Sakpetch
โทร 73709 (075-673709)
Email : scharlip@wu.ac.th

นางสาวปัจรีย์ โสมาพงศ์

Miss Patjaree Somapong
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 77032 (075-477032)
Email : patjaree.so@wu.ac.th

นางสาวสุวรรลี ทองใบใหญ่

Miss Suwanlee Thongbaiyai
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 73799 (075-673799)
Email : suwanlee.th@wu.ac.th

นายฉัตรพล ไชยศร

Mr. Chattraphon Chaisorn
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์
โทร 77034 (075-477034)
Email : chattraphon.ch@wu.ac.th

งานบริหารสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์

นางสาววลัยพร เนียมเล็ก

Miss Walaiporn Niamlek

รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

โทร 73776 (075-673776) Email : nwalaipo@wu.ac.th

นางสาวมนทิพ ศรีแสง

Miss Montip Srisaeng
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 73750 (075-673750)
Email : smontip@wu.ac.th

นางศิริรัตน์ ทิพรัตน์

Mrs. Sirirat Tipparat
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 73777 (075-673777)
Email : msirirat@wu.ac.th

นางกรรณิกา เต็มสงสัย

Mrs. Kannika Temsongsai
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 73847 (075-673847)
Email : kannika.te@wu.ac.th

นางสาวศศิวิมล เงินสยาม

Miss Sasiwimon Ngernsayam
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 77035 (075-477035)
Email : sasiwimon.nge@wu.ac.th

งานพัฒนาบุคลากร และพัฒนาองค์กร

นางลภัสธยาน์ นาคนรเศรษฐ์

Mrs. Lapattaya Naknoraset

หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร

โทร 73774 (075-673774) Email : lapattaya.na@wu.ac.th

นางสาวปานชุติ ภู่ภูริธรรม

Miss Panchuti Phoopuritham
นักวิชาการ
โทร 77036 (075-477036)
Email : panchuti.ph@wu.ac.th

นางสาวจุฑามาศ ลิ่มประสิทธิ์

Miss Chutamas Limprasit
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 73711 (075-673711)
Email : chutamas.li@wu.ac.th

นางสาวภัททิรา หมื่นพันธ์ชู

Miss Pattira Muanpanchu
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 77037 (075-477037)
Email : pattira.mu@wu.ac.th

นางสาวนิตติยา ทองเสนอ

Miss Nittiya Tong-sanoer
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 77039 (075-477039)
Email : nittiya.to@wu.ac.th

นางสาวสุวนันท์ สาระทิพย์

Miss Suwanan Sarathip
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 73850 (075-673850)
Email : suwanan.sa@wu.ac.th

นางสาวนัจวา ปุเต๊ะ

Miss Najwa Puteh
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 73775 (075-673775)
Email : najwa.pu@wu.ac.th
Facebook Comments Box