ผศ.ดร. วาริท เจาะจิตต์

Assistant Professor Dr. Warit Jawjit
รักษาการแทนรองอธิการบดี

นางสมพร บุญเกียรติเดชากุล

Mrs. Somporn Boonkiatedechakul
รักษาการแทนหัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

งานบริหารทั่วไป และธุรการ

นางลภัสธยาน์ นาคนรเศรษฐ์

Mrs. Lapattaya Naknoraset

รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ

โทร 73774 (075-673774) Email : snitaya@wu.ac.th

นางสาวศมน นิลชะเอม

Miss Samon Nilchaam
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 77031 (075-477031)
Email : samon.ni@wu.ac.th

นางณภัทร์วรัณญ์ ไพวิจิตร

Mrs. Napatwarun Paiwichit
พนักงานธุรการ
โทร 77030 (075-477030)
Email : napatwarun.pa@wu.ac.th

นางศิริรัตน์ ทิพรัตน์

Mrs. Sirirat Tipparat
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 73777 (075-673777)
Email : msirirat@wu.ac.th

นางถวิล ศรีอินทร์

Mrs. Thawin Sriin
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 73847 (075-673847)
Email : kthawin@wu.ac.th

ว่าที่ ร.ท. บุณยสิทธิ์ ไตรสุวรรณ

ACTING.LT. Bunyasit Trisuwun
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 77035 (075-477035)
Email : tpinit@wu.ac.th

งานบริหาร ทรัพยากรบุคคล

นางสุขหทัย คงปัญญา

Mrs. Sukhathai Kongpunya
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 73704 (075-673704)
Email : ssukhath@wu.ac.th

นายนิวัตร์ คงปัญญา

Mr. Niwat Kongpunya
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 73754 (075-673754)
Email : kniwat@wu.ac.th

นางสาวนัฏญาพร สิทธิสุวรรณ

Miss Natyaporn Sittisuwan
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 73749 (075-673749)
Email : natyaporn.si@wu.ac.th

นางลักขณา สาแม็ง

Mrs. Lakkhana Samaeng
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 73745 (075-673745)
Email : lakkhana.sa@wu.ac.th

งานพัฒนาระบบ บริหารบุคคล

นางสาวชาลิพักตร์ ศักดิ์เพชร

Miss Charlipak Sakpetch
โทร 73709 (075-673709)
Email : scharlip@wu.ac.th

นางสาวมนทิพ ศรีแสง

Miss Montip Srisaeng
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 73750 (075-673750)
Email : smontip@wu.ac.th

นางสาวสุรัตนา ช่วยกลับ

Miss Suratthana Chuchean
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 73775 (075-673775)
Email : csuratth@wu.ac.th

นางสาวศศิวิมล นาคประดิษฐ์

Miss Sasiwimol Nakpradit
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 77032 (075-477032)
Email : sasiwimol.na@wu.ac.th

นางสาววลัยพร เนียมเล็ก

Miss Walaiporn Niamlek
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 73776 (075-673776)
Email : nwalaipo@wu.ac.th

นางสาวชัญญานุช มณีดุลย์

Miss Chanyanud Maneedul
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 73799 (075-673799)
Email : chanyanud.ma@wu.ac.th

นางสาวเสาวนีย์ ตรึกตรอง

Miss Saowanee Truktrong
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 77037 (075-477037)
Email : saowanee.tr@wu.ac.th

งานพัฒนาบุคลากร และพัฒนาองค์กร

ว่าที่ ร.ต. ดร.จาตุรนต์ ชุติธรพงษ์

ACTING.SUB-LT. Dr.Jaturon Jutidharabongse

หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร

โทร 73850 (075-673850) Email : cjaturon@wu.ac.th

 

นางสาวจิรารัตน์ ตัณฑวรานนท์

Miss Jirarat Tantawaranon
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 73711 (075-673711)
Email : tjirarat@wu.ac.th

นายวิชัย รอดทุกข์

Mr. Wichai Rodtook
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 77033 (075-477033)
Email : rwichai@wu.ac.th

นางสาวปานชุติ ภู่ภูริธรรม

Miss Panchuti Phoopuritham
นักวิชาการ
โทร 77036 (075-477036)
Email : panchuti.ph@wu.ac.th

นางสาวฐิติรัตน์ ช่างทอง

Miss Titirat Changtong
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร 77038 (075-477038)
Email : titirat.ch@wu.ac.th
Facebook Comments Box