คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)

การใช้โปรแกรม Excel กับวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

นายกัมพล สุกใส
ส่วนอาคารสถานที่
2 Feb 2024

การดาเนินการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

นางสาวรัตนาพร ทศพล
ส่วนพัสดุ
2 Feb 2024

การบริหารจัดการศึกษาภาคสนาม สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโปรเชฟ สานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นางสาวฐานิยา สิงห์ครุฑ
สำนักวิชาการจัดการ
10 Jan 2024

การเตรียมร้านยาตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (Good Pharmacy Practice : GPP)

นางสาววัณณ์สุภางค์ ช่วยพนัง
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
10 Jan 2024

การซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนโดยการเปลี่ยน”คอมเพรสเซอร์”

นายธรรมศักดิ์ สงจร
ส่วนบริการกลาง
8 Jan 2024

การบริหารจัดการ งานบริการทำความสะอาด

นางกฤษณา องอาจ
ส่วนบริการกลาง
8 Jan 2024

การโปรโมทโพสต์ Facebook Page : Mechanical & Robotic Engineering, WU ของหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์

นายกรวิชญ์ ใจเเจ้ง
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์เเละเทคโนโลยี
8 Jan 2024

การส่งนักศึกษาเภสัชศาสตร์เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ภาคบังคับ (ศ.ศ.ภ.ท.)

นางสาวขนิษฐา ปัญจะเภรี
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
13 Sep 2023

การรับนักศึกษา ระบบ TCAS สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

นางสาวกรรณิการ์ คำสด
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
13 Sep 2023

การจัดทำคอนเทนต์สำหรับการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ ผ่านช่องทางเพจ Facebook

นายวีระยุทธ์ บุญพิศ
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
22 Aug 2023

การซ่อมแซมเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้า Electrical stimulator S-109

นายณรงค์ฤทธิ์ ฟุ้งเฟื่อง
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
15 Aug 2023

การบริหารจัดการข้อมูล IP Address โดยใช้ระบบ Netbox

นายวิศิษฏ์ เรืองพรหม
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
15 Aug 2023

การสร้างความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างแหล่งฝึก ประสบการณ์วิชาชีพทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์กับหลักสูตร การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์

นางกาญจนา ทองทับ
บัณฑิตวิทยาลัย
20 July 2023

การจัดทำโครงการสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

นางสาวนีรนุช วีระวงศ์
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
20 July 2023

กระบวนการจัดการนักศึกษาใหม่ก่อนการเข้าศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นางสาวสุพรรษา แก้วใจจง
บัณฑิตวิทยาลัย
27 June 2023

การบริหารจัดการ Walailak Journal of Science and Technology

นายโกสินธุ์ ศิริรักษ์
บัณฑิตวิทยาลัย
27 June 2023
Facebook Comments Box