คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)

การส่งนักศึกษาเภสัชศาสตร์เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ภาคบังคับ (ศ.ศ.ภ.ท.)

นางสาวขนิษฐา ปัญจะเภรี
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
13 Sep 2023

การรับนักศึกษา ระบบ TCAS สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

นางสาวกรรณิการ์ คำสด
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
13 Sep 2023

การจัดทำคอนเทนต์สำหรับการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ ผ่านช่องทางเพจ Facebook

นายวีระยุทธ์ บุญพิศ
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
22 Aug 2023

การซ่อมแซมเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้า Electrical stimulator S-109

นายณรงค์ฤทธิ์ ฟุ้งเฟื่อง
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยี
15 Aug 2023

การบริหารจัดการข้อมูล IP Address โดยใช้ระบบ Netbox

นายวิศิษฏ์ เรืองพรหม
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
15 Aug 2023

การสร้างความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างแหล่งฝึก ประสบการณ์วิชาชีพทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์กับหลักสูตร การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์

นางกาญจนา ทองทับ
บัณฑิตวิทยาลัย
20 July 2023

การจัดทำโครงการสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

นางสาวนีรนุช วีระวงศ์
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
20 July 2023

กระบวนการจัดการนักศึกษาใหม่ก่อนการเข้าศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นางสาวสุพรรษา แก้วใจจง
บัณฑิตวิทยาลัย
27 June 2023

การบริหารจัดการ Walailak Journal of Science and Technology

นายโกสินธุ์ ศิริรักษ์
บัณฑิตวิทยาลัย
27 June 2023
Facebook Comments Box