คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP)

การรับเเละจัดเก็บยา เเละเวชภัณฑ์ภายในห้องคลังหลักโรงพยาบาลปศุสัตว์เเละสัตว์ป่า

นางสาวนพรัตน์ ตันธนาทิพย์ชัย วิทยาลัยสัตวเพทย์ศาสตร์อัครราชกุมารี

ผลงาน SOP

ขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูลและการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เผยแพร่วันที่ 4 มีนาคม 2567

การคืนเงินค่าธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต  สาขาภาษาจีน

เผยแพร่วันที่ 4 มีนาคม 2567

การใช้โปรแกรม Excel กับวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

เผยแพร่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

การดำเนินการจัดซื้อด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

เผยแพร่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

การบริหารจัดการศึกษาภาคสนาม สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโปรเชฟ สานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เผยแพร่วันที่ 10 มกราคม 2567

การเตรียมร้านยาตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (Good Pharmacy Practice : GPP)

เผยแพร่วันที่ 10 มกราคม 2567

การซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนโดยการเปลี่ยน”คอมเพรสเซอร์”

เผยแพร่วันที่ 8 มกราคม 2567

การบริหารจัดการ งานบริการทำความสะอาด

เผยแพร่วันที่ 8 มกราคม 2567

การโปรโมทโพสต์ Facebook Page : Mechanical & Robotic Engineering, WU ของหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์

เผยแพร่วันที่ 8 มกราคม 2567

การส่งนักศึกษาเภสัชศาสตร์เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม ภาคบังคับ (ศ.ศ.ภ.ท.)

เผยแพร่วันที่ 13 กันยายน 2566

การรับนักศึกษา ระบบ TCAS สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

เผยแพร่วันที่ 13 กันยายน 2566

การจัดทำคอนเทนต์สำหรับการประชาสัมพันธ์ หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ ผ่านช่องทางเพจ Facebook

เผยแพร่วันที่ 22 สิงหาคม 2566

การซ่อมแซมเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยกระแสไฟฟ้า Electrical stimulator S-109

เผยแพร่วันที่ 15 สิงหาคม 2566

การบริหารจัดการข้อมูล IP Address โดยใช้ระบบ Netbox

เผยแพร่วันที่ 15 สิงหาคม 2566

การสร้างความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างแหล่งฝึก ประสบการณ์วิชาชีพทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์กับหลักสูตร การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สำนักวิชาแพทยศาสตร์

เผยแพร่วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

การจัดทำโครงการสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

เผยแพร่วันที่ 20 กรกฎาคม 2566

กระบวนการจัดการนักศึกษาใหม่ก่อนการเข้าศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เผยแพร่วันที่ 27 มิถุนายน 2566

การบริหารจัดการ Walailak Journal of Science and Technology

เผยแพร่วันที่ 27 มิถุนายน 2566

Facebook Comments Box