ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (1/2566)

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (1/2566) ในวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น.ณ ห้องประชุมศรีธรรมราช ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ บรรยายในหัวข้อ การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์: การกำกับ ติดตาม และพัฒนานวัตกรรมการทำงาน
Facebook Comments Box