สัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร หลักสูตร “กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สู่ World Class University”

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร หลักสูตร “กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สู่ World Class University”

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารรับทราบถึงนโยบายการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สู่ World Class University และนำไปปฏิบัติให้เกิดผล รวมไปถึงนำเสนอกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงเพื่อขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานตามแนวทาง OKRs และรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาผลการปฏิบัติงาน

กิจกรรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร A โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

15 พฤศจิกายน 2564: กลุ่มสำนักงานอธิการบดี

16 พฤศจิกายน 2564: กลุ่มศูนย์/สถาบัน/อุทยาน

17 พฤศจิกายน 2564: กลุ่มสำนักวิชา / วิทยาลัย

Facebook Comments Box