ประชุมพิจารณาข้อเสนอการจัดตั้งหน่วยงานและปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างการแบ่งส่วนงานที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อมทางการศึกษา
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสอดรับกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2559 – 2580) รวมถึงเพื่อร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายการเป็น “1 ใน 100 มหาวิทยาลัยของโลก” ในปี พ.ศ. 2570 (Young University)

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนงานและกำหนดกรอบตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จึงได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาข้อเสนอการจัดตั้งหน่วยงานและปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องโมคลาน ชั้น 2 อาคารบริหาร

โดยท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เป็นประธานในที่ประชุม และมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี