ประมวลภาพประชุมกำหนดแนวทางการเพิ่มจำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

งานพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จัดประชุมกำหนดแนวทางการเพิ่มจำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 12.00 – 14.00 น. ณ เรือนรับรองริมน้ำ

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในที่ประชุม
มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 24 คน ประกอบด้วยรักษาการแทนรองอธิการบดี คณบดี และบุคลากรส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (Onsite 16 คน และ Online 8 คน) 

Facebook Comments Box