อบรมการจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพสำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 2-3 เมษายน 2567 ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรได้จัดอบรมการจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพสำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป รุ่นที่ 1 ขึ้น ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยวิทยากร ดร. จรงค์ศักดิ์ พุมนวน ได้เดินทางมาอบรมให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ห้องหัวตะพาน อาคาร A ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างเวลา 9.00 – 16.00 น.

ในการอบรมครั้งนี้ ในวันที่ 2 เมษายน 2567 วิทยากรได้ให้คำปรึกษากับผู้เข้าร่วมอบรมที่นำส่งคู่มือการปฏิบัติงานแบบตัวต่อตัว และในวันที่ 3 เมษายน 2567 วิทยากรได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำงานวิเคราะห์วิจัย ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมฝึกอบรมอย่างยิ่ง

อบรมหลักสูตร “การใช้ ChatGPT ในการพัฒนาศักยภาพการวิจัยสำหรับอาจารย์ใหม่”

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การใช้ ChatGPT ในการพัฒนาศักยภาพการวิจัย สำหรับอาจารย์ใหม่” ขึ้นในในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ ชั้น 9 อาคาร C ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โดยกลุมเป้าหมายในการอบรมครั้งนี้คืออาจารย์ใหม่ที่มีอายุงานไม่เกิน 2 ปี ที่ยังไม่มีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์ยังไม่มากนักในการใช้ Generative Ai มีรูปแบบการอบรมแบบบรรยายสรุป แสดงตัวอย่าง Use Cases และแนะนำวิธีการใช้งาน

โดยมี ผศ.ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร (ผู้ช่วยอธิการบดี) เป็นวิทยากร และ นางนวพร ไชยเสน ผู้ช่วยวิทยากร มีผู้ร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 34 คน

ประชุมคณะกรรมการกลาง 5ส Green ประจำเดือนมีนาคม

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 คณะกรรมการ 5ส Green มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ประชุมประจำเดือนมีนาคม ผ่านระบบ Zoom Clouds Meeting ระหว่างเวลา 12.00-13.00 น.
โดย รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ ประธานคณะกรรมหาร 5ส Green เป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม 72 accounts

ผู้บริหาร มวล. เข้าร่วมโครงการ นบส.มวล. และลงนาม MOU กับ ม. แม่ฟ้าหลวง

คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพนักบริหารการศึกษาระดับสูง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” (นบส.มวล.) เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยได้รับการต้อนรับจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ คณะผู้บริหารของม.แม่ฟ้าหลวงร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่น

โอกาสนี้ คณะผู้บริหารจากทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน และความสำเร็จในด้านต่างๆ ของแต่ละมหาวิทยาลัย รวมไปถึงหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต

ลงนาม MOU ร่วมมือวิจัย การศึกษา และบริการวิชาการ

ภายหลังการศึกษาดูงาน คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการวิจัย การศึกษา เเละการบริการทางวิชาการของทั้ง2 สถาบัน โดยมีข้อตกลงความร่วมมือในเรื่องต่างๆประกอบด้วย การร่วมมือในโครงการวิจัยเเละพัฒนาภายใต้หัวข้อหรือเรื่องที่ได้เห็นชอบ ซึ่งทัังสองฝ่ายจะตกลงกันในรายละเอียดของเเต่ละโครงการ ตลอดจนการสนับสนุนด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์ และนักศึกษา การประชุมสัมมนาวิชาการ และการจัดบริการทางวิชาการให้กับนักศึกษา องค์กร เอกชน ชุมชน ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ และความเข้าใจในศาสตร์ต่างๆ ภายใต้กรอบระยะเวลา 5 ปี

การลงนาม MOU ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทั้งสองมหาวิทยาลัย ในการร่วมกันพัฒนาองค์กร ส่งเสริมงานวิชาการ และสร้างประโยชน์ต่อสังคม

อบรมการจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพสำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (รุ่นที่ 1) R2R ครั้งที่ 2

วันที่ 23 มกราคม 2567 ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพสำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป รุ่นที่ 1 เป็นครั้งที่ 2 ในรูปแบบการฝึกอบรม Online ผ่านระบบ Zoom Clouds Meeting ซึ่งในวันดังกล่าวมีการฝึกอบรมหัวข้อ การวิเคราะห์ปัญหาจากงานประจำและพัฒนาเป็นงานวิจัยหรืองานวิเคราะห์ (Routine to Research=R2R)

บรรยายโดย ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน (บรรณาธิการ วารสารวิชาการ ปขมท. นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

อบรมการจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพสำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (รุ่นที่ 1) คู่มือ ครั้งที่ 2

วันที่ 15 มกราคม 2567 ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพสำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป รุ่นที่ 1 เป็นครั้งที่ 2 ในรูปแบบการฝึกอบรม Online ผ่านระบบ Zoom Clouds Meeting ซึ่งในวันดังกล่าวมีการฝึกอบรมหัวข้อการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

บรรยายโดย ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน (บรรณาธิการ วารสารวิชาการ ปขมท. นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

อบรมการจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพสำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (รุ่นที่ 1) R2R ครั้งที่ 1

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปมีความก้าวหน้าในอาชีพ โดยได้สนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพ” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้พนักงานผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพ 2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติ (workshop) การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และ 3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาจากงานประจำและพัฒนาเป็นงานวิจัยหรืองานวิเคราะห์ได้ (Routine to Research=R2R)

โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรระดับประเทศ ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน (บรรณาธิการ วารสารวิชาการ ปขมท. นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 

การฝึกอบรมจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในรูปแบบ Onsite และ Online ในระหว่างวันที่ 3 มกราคม – 3 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งในการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้น 42 คน

อบรมการจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพสำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (รุ่นที่ 1)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปมีความก้าวหน้าในอาชีพ โดยได้สนับสนุนให้มีการจัดฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดทำผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพ” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้พนักงานผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพ 2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกปฏิบัติ (workshop) การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และ 3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาจากงานประจำและพัฒนาเป็นงานวิจัยหรืองานวิเคราะห์ได้ (Routine to Research=R2R)

โดยได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรระดับประเทศ ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน (บรรณาธิการ วารสารวิชาการ ปขมท. นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 

การฝึกอบรมจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในรูปแบบ Onsite และ Online ในระหว่างวันที่ 3 มกราคม – 3 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งในการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้น 42 คน

HRO ต้อนรับปีใหม่ 2024 ด้วยพิธีเช้ามงคลและปาร์ตี้สุดมันส์ในตอนบ่ายที่มีธีม “อาชีพ”

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2566 ทีมงานส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (HRO) ได้เตรียมพร้อมเริ่มต้นปีใหม่ 2024 อย่างไม่ซ้ำซาก ด้วยการรวมพลังความดี ทำบุญ พร้อมกับการเตรียมเฉลิมฉลองสุดสนุกในบ่ายที่มีธีมสวยงาม “อาชีพ.”

พิธีทำบุญเช้า:

ทีมงาน HRO ได้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้วยการเสริมสร้างสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจของทีมงานด้วยพิธีทำบุญและเลี้ยงภัตตาหารเพลให้แก่พระสงฆ์ 5 รูป จากวัดคลองดิน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีสมาชิกส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรและหน่วยงานอื่นๆเข้าร่วมรับพรต้องรับปีใหม่ด้วย

ปาร์ตี้สุดมันส์ในบ่ายที่มีธีม “อาชีพ”:

 ภายในบ่ายวันเดียวกันนั้น ทีมงานได้แต่งกายตามธีม “อาชีพ” ที่น่าสนใจ พนักงานทุกคนได้สร้างสรรค์การแต่งตัวเป็นตัวละครต่าง ๆ เช่น นักดนตรี ทหาร ตำรวจ พนักงานส่งของ ไปจนถึงคนขายลอตเตอรี่และขอทาน และยังมีอาชีพที่น่าสนใจอื่นๆที่สมาชิกได้สร้างสรรค์และนำเสนออีกมากมาย ทำให้สถานที่ทำงานเต็มไปด้วยความคึกคักและความสนุก

ปาร์ตี้ที่มีธีม “อาชีพ” ได้รวมพลังงานที่มีชีวิตชีวาและกิจกรรมที่น่าสนใจ ซึ่งทำให้ทีมงาน HRO ได้สนุกสนานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้น ผ่อนคลายและทำความรู้จักกันมากขึ้น โดยได้มีการประกวดการแต่งกาย ซึ่งนางสาวนิตติยา ทองเสนอ หรือ น้องทราย ผู้มาพร้อมกับอาชีพ คนขายลอตเตอรี่ คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง

การเฉลิมฉลองปีใหม่ของทีมงาน HRO ไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของทีม แต่ยังเป็นการแสดงถึงความตั้งใจในการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เชิงบวกและสนุกสนาน ซึ่งทำให้ทีมงาน HRO เดินทางเข้าสู่ปี 2024 ด้วยความมุ่งมั่นและความสมหวังที่ปรับพลังพร้อมที่จะรับมือกับท้าทายใหม่ ๆ และสร้างเรื่องราวความสำเร็จมากมายในปีถัดไป

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จัดประชุมชี้แจงการจัดทำข้อตกลงภาระงานส่วนบุคคล (กลุ่มศูนย์ สถาบัน ส่วน หน่วย สำนักงาน หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น)

ประชุมชี้แจงการจัดทำภาระงานส่วนบุคคล 30/11/2023

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.30 – 13.30 น. ณ ห้อง 7301 อาคารเรียนรวม 7 ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรได้จัดประชุมชี้แจงการจัดทำข้อตกลงภาระงานส่วนบุคคล ของหน่วยงานกลุ่มศูนย์ สถาบัน ส่วน หน่วย สำนักงาน หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น เพื่อให้ข้อตกลงภาระงานส่วนบุคคลเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดย ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วาริท เจาะจิตต์ รองอธิการบดีที่กำกับดูแลงานบุคคล และ ดร. เปรมฤดี นุ่นสังข์ รักษาการแทนหัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร อีกทั้งหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่งานประเมินผลการปฏิบัติงาน  ซึ่ง รองฯ วาริท ได้บรรยายในหัวข้อ “การจัดทำข้อตกลงภาระงานส่วนบุคคล แบบ Objective-based” โดยชี้แจงสัดส่วนภาระงานส่วนบุคคลตามกลุ่มตำแหน่ง ได้แก่ กลุ่มตำแหน่งต่ำกว่าปริญญาตรี ตำแหน่งปริญญาตรีขึ้นไป กลุ่มดำรงตำแหน่งวิทยฐานะ กลุ่มพนักงานปฏิบัติงานภาคสนาม และกลุ่มตำแหน่งบริหารจัดการชั้นต้น โดยพนักงานสามารถเลือก Track ภาระงานได้ 2 Track ซึ่งได้แก่ Track ปกติ และ Track พัฒนาผลงานวิชาชีพ ซึ่งเป็น Track ที่พนักงานจะต้องทำผลงานและยื่นขอตำแหน่งวิทยฐานะ

บรรยากาศของการชี้แจงเป็นไปโดยราบรื่นและได้รับความสนใจจากผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ มีการซักถามข้อสงสัย เพื่อความกระจ่างชัดเจนของข้อมูลเพื่อที่จะได้นำไปปฏิบัติต่ออย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ เอกสารประกอบการบรรยายสามารถดาวน์โหลดได้จาก Link นี้ https://hro.wu.ac.th/documents/