อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มอบช่อดอกไม้และเกียรติบัตรยินดี อาจารย์ดาวรุ่ง

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ในพิธีก่อนวาระประชุมบริหาร ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงค์ธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มอบช่อดอกไม้และเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ดาวรุ่ง บรรยากาศในงานเป็นเกียรติแก่ผู้เข้าร่วม ซึ่งรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดาวรุ่งมีดังนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริจรรย์ สันตจิตรสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิกรณ์ รัตนธรรมสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาภรณ์ ขวัญแก้วสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลพรรณ แสงเพชรสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ นาคกุล สำนักวิชาแพทยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินีนาฏ สันพินิจสำนักวิชาแพทยศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปาลิการ เวชกุลสำนักวิชาแพทยศาสตร์

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรเป็นเจ้าภาพจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายพิธีรับมอบแหวนทองคำเชิดชูเกียรติ เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31

            เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบรอบปีที่ 31 ในวันที่ 29 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยมีความตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในความรัก ความทุ่มเท แรงกาย แรงใจ ความคิดและอื่นๆ ของบุคลากรในองค์กร จึงได้กำหนดจัดพิธีมอบแหวนทองคำพร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติสำหรับบุคลากรผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ให้กับมหาวิทยาลัยครบ 25 ปี เพื่อเป็นการยกย่อง ขอบคุณ และชื่นชมคุณค่าบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย

            และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติคุณค่าบุคลากร  ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งกิจกรรมได้จัดขึ้น ณ หอประชุมอาคารไทยบุรี ตั้งแต่เวลา 09.30-11.30 น. โดยมีรักษาการแทนอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธรรมรงค์ธัญวงศ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี 

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรต้อนรับคณาจารย์จาก มอ. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การบริหารทรัพยากรบุคคล

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา คณาจารย์จากสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เดินทางมาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีส่วนสื่อสารองค์กรให้การต้องรับในช่วงเช้า ในช่วงบ่ายเวลา 13.00 น. ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรได้ร่วมต้อนรับคณาจารย์จาก มอ. และร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วาริท เจาะจิตต์ รักษาการแทนรองอธิการบดี นางสมพร บุญเกียรติเดชากุล รักษาการแทนหัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร และคณะหัวหน้างาน นำแนวปฎิบัติและนำความรู้ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรได้ปฎิบัติในการทำงานร่วมแลกเปลี่ยน เสนอแนะ และรับฟังประสบการณ์ที่สภาคณาจารย์นำมาเผยแผ่ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แต่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป

การยกระดับความเข้าใจระบบการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ร่วมกับหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดฝึกอบรม หัวข้อ “การยกระดับความเข้าใจระบบการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2566”

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เจษฎา ช.เจริญยิ่ง (รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย) เป็นวิทยากร

ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมหัวตะพาน อาคารศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

HR On Tour สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรได้จัดกิจกรรม HR On Tour ให้แก่สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อพูดคุยและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทำงาน สิ่งที่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของสำนักวิชาควรทราบเกี่ยวกับงาน HR ทั้งเรื่องการบรรจุแต่งตั้งพนักงาน การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ตนเองควรได้รับ อีกทั้งเรื่องการใช้สิทธิ์การลา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. วาริท เจาะจิตต์ รักษาการแทนรองอธิการบดีกำกับดูแลงานบุคคลเป็นหัวเรือใหญ่ในการผลักดันกิจกรรมนี้ โดยมีนางสมพร บุญเกียรติเดชากุล รักษาการแทนหัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร นางลภัสธยาน์ นาคนรเศรษฐ์ รักษาการแทนหัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร นางสาววลัยพร เนียมเล็ก รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ นางสาวนัฎญาพร สิทธิสุวรรณ รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล นางสาวศมน นิลชะเอม รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไปและธุรการ เข้าร่วมให้ข้อมูลในประเด็นต่างๆของแต่ละส่วนงาน และนางสาวนิตติยา ทองเสนอ เข้าร่วมให้ข้อมูลและตอบคำถามเกี่ยวกับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป รุ่นที่ 1

Inhouse training PDCA

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป” รุ่นที่ 1
โดย วิทยากรจากบริษัท ดีซีซี ซินเนอร์จี จำกัด  ดร.ศุภวรรณ ธนพัฒน์เจริญ
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมหัวตะพาน ชั้น 3 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 90 คน

ชี้แจงการกำหนดระดับตำแหน่งวิทยะฐานะทางวิชาชีพ และแนวปฏิบัติในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “ชี้แจงการกำหนดระดับตำแหน่งวิทยะฐานะทางวิชาชีพ และแนวปฏิบัติในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” บรรยายโดย นายสมพร ศิลป์สุวรรณ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมหัวตะพาน ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เทคนิคการนำเสนอผลงาน” (สำหรับหัวหน้าส่วน หัวหน้าหน่วย และหัวหน้าสำนักงานหรือเทียบเท่า)

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ได้กำหนดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “เทคนิคการนำเสนอผลงาน” สำหรับหัวหน้าส่วน หัวหน้าหน่วย และหัวหน้าสำนักงานหรือเทียบเท่า

ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมเขาหลวง ชั้น 2 อาคารสหกิจศึกษาและพัฒนาอาขีพ

โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในกิจกรรมดังกล่าว

สัมมนาชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามข้อบังคับฉบับใหม่ และเรื่องต้องรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ

          ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2565 ได้ปรับปรุงแก้ไขประเภทของผลงานทางวิชาการ ลักษณะของผลงานและระดับคุณภาพของผลงานทางวิชาการ และกำหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ สำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติม เพื่อให้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามแนวทางประกาศดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 และได้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561 และฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งยกเลิกประกาศที่ออกตามข้อบังคับทั้งสองฉบับ
          ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงานสายวิชาการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยจึงจัดสัมมนาเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามข้อบังคับฉบับใหม่และเรื่องต้องรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ ในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร และ ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ (Meeting ID: 929 8958 8988 Passcode: 897281)

HR Connect: การเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ปีงบประมาณ 2565) และการขึ้นเงินเดือน (ปีงบประมาณ 2566)

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HR Connect ประจำเดือนสิงหาคม ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ปีงบประมาณ 2565) และการขึ้นเงินเดือน (ปีงบประมาณ 2566)” ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ขึ้นใน วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดย นางสมพร บุญเกียรติเดชากุล รักษาการแทนส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร เป็นผู้ให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับสมาชิก HR Connect ดังกล่าว สามารถรับชมบันทึกกิจกรรมได้ดังนี้