Author name: panchuti.ph

ประมวลภาพประชุมกำหนดแนวทางการเพิ่มจำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

งานพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์ …

ประมวลภาพประชุมกำหนดแนวทางการเพิ่มจำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ Read More »

ประชุมพิจารณาข้อเสนอการจัดตั้งหน่วยงานและปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีโครงสร้างการแบ่งส่วนงานที่สอดคล้อง …

ประชุมพิจารณาข้อเสนอการจัดตั้งหน่วยงานและปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ Read More »

HR Connect ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565: การเตรียมข้อมูลและเอกสารขออนุมัติต่อสัญญาจ้างอาจารย์สัญญาจ้าง

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ได้จัดกิจกรรม HR Connect ปร …

HR Connect ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565: การเตรียมข้อมูลและเอกสารขออนุมัติต่อสัญญาจ้างอาจารย์สัญญาจ้าง Read More »

อบรมหลักสูตรบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์: การกำกับ ติดตาม และพัฒนานวัตกรรมการทำงานสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่งบริหารจัดการ

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จั …

อบรมหลักสูตรบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์: การกำกับ ติดตาม และพัฒนานวัตกรรมการทำงานสำหรับการเข้าสู่ตำแหน่งบริหารจัดการ Read More »

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ ครั้งที่ 2”

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้พนักงานสายสนับสนุน (พนักง …

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ ครั้งที่ 2” Read More »