การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

       มหาวิทยาลัยโดยมติคณะกรรมการจริยธรรมและพิทักษ์ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 และมติสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 ได้แต่งตั้งคณะทำงานและคณะอนุกรรมการของคณะกรรมการจริยธรรมและพิทักษ์ธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 5 คณะ ประกอบไปด้วย

  1. คณะทำงานศึกษาวิเคราะห์การดำเนินการด้านจริยธรรมของบุคลากรและผู้เรียนของมหาวิทยาลัย
  2. คณะทำงานพิจารณากำหนดแนวปฏิบัติในการดำเนินการเรื่องร้องเรียนด้านจริยธรรม
  3. คณะทำงานกลั่นกรองเรื่องร้องเรียน
  4. คณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมแก่บุคลากรและผู้เรียนของมหาวิทยาลัย
  5. คณะอนุกรรมการติดตาม กำกับดูแล และประเมินผลการดำเนินการด้านจริยธรรมของมหาวิทยาลัย

และในการนี้มหาวิทยาลัยโดลสำนักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดประชุมคณะกรรมการติดตาม กำกับดูแล และประเมินผลการดำเนินการด้านจริยธรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการเพื่อการนำผลการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลและอื่นๆที่เกี่ยวข้องและกำหนดแผนปฏิบัติการเพื่อการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ 1/2566

กิจกรรมเชิดชูเกียรติบุคลากรในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 31

มหาวิทยาลัยได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีมอบแหวนทองคำเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้กับมหาวิทยาลัยครบ 25 ปีและศิษย์เก่าดีเด่น ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ ๓๑ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารไทยบุรี
ประกอบไปด้วย
1. ชั้นทวิติยาภรณ์ช้างเผือก(ท.ช.)  จำนวน 1 ราย
2. ชั้นทวิติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม) จำนวน 3 ราย
3. ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) จำนวน 4 ราย
4. ชั้นตริตาภรณ์มงกุฏไทย (ต.ม.) จำนวน 7 ราย
5. ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) จำนวน 4 ราย
6. ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย (จ.ม.) จำนวน 11 ราย

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครบ 25 ปี จำนวน 85 ราย เข้ารับมอบรางวัลจำนวน 69 ราย

และศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 6 ราย

ภาพบรรยากาศพิธีสถาปนา

ภาพพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ภาพพิธีรับแวนทองคำเชิดชูเกียรติ
ปฏิบัติงานครบ 25 ปี

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป รุ่นที่ 1

Inhouse training PDCA

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน สำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป” รุ่นที่ 1
โดย วิทยากรจากบริษัท ดีซีซี ซินเนอร์จี จำกัด  ดร.ศุภวรรณ ธนพัฒน์เจริญ
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมหัวตะพาน ชั้น 3 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น 90 คน

ชี้แจงการกำหนดระดับตำแหน่งวิทยะฐานะทางวิชาชีพ และแนวปฏิบัติในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “ชี้แจงการกำหนดระดับตำแหน่งวิทยะฐานะทางวิชาชีพ และแนวปฏิบัติในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” บรรยายโดย นายสมพร ศิลป์สุวรรณ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมหัวตะพาน ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เทคนิคการนำเสนอผลงาน” (สำหรับหัวหน้าส่วน หัวหน้าหน่วย และหัวหน้าสำนักงานหรือเทียบเท่า)

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ได้กำหนดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “เทคนิคการนำเสนอผลงาน” สำหรับหัวหน้าส่วน หัวหน้าหน่วย และหัวหน้าสำนักงานหรือเทียบเท่า

ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมเขาหลวง ชั้น 2 อาคารสหกิจศึกษาและพัฒนาอาขีพ

โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในกิจกรรมดังกล่าว

สัมมนาชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามข้อบังคับฉบับใหม่ และเรื่องต้องรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ

          ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2565 ได้ปรับปรุงแก้ไขประเภทของผลงานทางวิชาการ ลักษณะของผลงานและระดับคุณภาพของผลงานทางวิชาการ และกำหนดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ สำหรับผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มเติม เพื่อให้การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามแนวทางประกาศดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 และได้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561 และฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งยกเลิกประกาศที่ออกตามข้อบังคับทั้งสองฉบับ
          ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่พนักงานสายวิชาการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมหาวิทยาลัยจึงจัดสัมมนาเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการตามข้อบังคับฉบับใหม่และเรื่องต้องรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ ในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร และ ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้ (Meeting ID: 929 8958 8988 Passcode: 897281)

HR Connect: การเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ปีงบประมาณ 2565) และการขึ้นเงินเดือน (ปีงบประมาณ 2566)

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ HR Connect ประจำเดือนสิงหาคม ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ปีงบประมาณ 2565) และการขึ้นเงินเดือน (ปีงบประมาณ 2566)” ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ขึ้นใน วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. โดย นางสมพร บุญเกียรติเดชากุล รักษาการแทนส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร เป็นผู้ให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับสมาชิก HR Connect ดังกล่าว สามารถรับชมบันทึกกิจกรรมได้ดังนี้

ฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดทำผลงานวิจัยจากงานประจำ (R2R) เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายสนับสนุน” ครั้งที่ 2

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จึงจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การจัดทำผลงานวิจัยจากงานประจำ (R2R) เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายสนับสนุน” ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเตรียมความพร้อมสู่การขอกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพ
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Cloud Meetings
ระหว่างเวลา: 09.00-16.00 น.

โดยวิทยากรระดับประเทศ ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน (นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

โดยฝึกอบรมในหัวข้อดังนี้

  • บรรยายเรื่อง “จาก proposal ที่ดี สู่งานวิจัยที่มีคุณภาพ”
  • คลินิควิชาการ ให้คำแนะนำรายบุคคล

ซึ่งมีบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์และลงทะเบียนจำนวน 52 คน

ฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายสนับสนุน” ครั้งที่ 2

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเขียนคู่มือปฏิบัติงานจากงานประจำเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายสนับสนุน” ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเตรียมความพร้อมสู่การขอกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพ
ครั้งที่ 2 เมื่อที่ 22 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom Cloud Meetings ระหว่างเวลา: 09.00-16.00 น.

บรรยายโดยวิทยากรระดับประเทศ ดร.จรงค์ศักดิ์ พุมนวน (นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)

การฝึกอบรมประกอบด้วยหัวข้อดังนี้

  • บรรยายเรื่อง “จากมาตรฐานคู่มือสู่มาตรฐานการปฏิบัติงาน และสรุปประเด็นการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานบทที่ 1-2 เชื่อมโยงบทที่ 3-4-5”
  • คลีนิควิชาการให้คำปรึกษารายบุคคล

โดยกิจกรรมดังกล่าวมีบุคลากรให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมและลงทะเบียนผ่านระบบจำนวนทั้งสิ้น 92 คน

ประมวลภาพกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ประจำปีงบประมาณ 2565 (2/2565) 

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ประจำปีงบประมาณ 2565 (2/2565) ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมหัวตะพาน ชั้น 3 ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์