Uncategorized

มวล. ทำประกัน COVID-19 ให้พนักงานและขอเชิญชวนพนักงานทำประกัน COVID-19 ให้ครอบครัว

**หมายเหตุ** ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุไม่เกิน 80 ปี เ …

มวล. ทำประกัน COVID-19 ให้พนักงานและขอเชิญชวนพนักงานทำประกัน COVID-19 ให้ครอบครัว Read More »

ขอเชิญสมัครทำประกันอุบัติเหตุให้กับครอบครัวและพนักงานหรือลูกจ้างที่ใช้สิทธิเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม

        เปิดโอกาสให้ครอบครัวพนักงาน …

ขอเชิญสมัครทำประกันอุบัติเหตุให้กับครอบครัวและพนักงานหรือลูกจ้างที่ใช้สิทธิเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม Read More »

โครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1/2564)

โครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 …

โครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1/2564) Read More »

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพ

รายการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะทา …

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพ Read More »