ประมวลภาพกิจกรรมการขับเคลื่อนภารกิจด้านการบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ 2564

คลิปประมวลภาพกิจกรรมการขับเคลื่อนภารกิจด้านการบริหารงานบุคคล ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งดำเนินการโดยส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร