Self-Isolation

คลิปประมวลภาพการปฏิบัติงาน Work from home ระหว่างการกักตัวเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ระหว่าง 11-24 กันยายน 2564