ประมวลภาพกิจกรรม “กตเวทิตาจิตผู้เกษียณอายุการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2564”

เนื่องในโอกาสวาระครบเกษียณอายุการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยจึงจัดกิจกรรม “กตเวทิตาจิต” ขึ้นในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 13.00 – 13.30 น. ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร ทั้งนี้มีเกษียณอายุ จำนวน 9 ท่าน คือ

1. รศ.ดร.ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ              สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
2. ผศ.ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคม    สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
3. ผศ.ดร.ฐิรวุฒิ เสนาคำ               สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
4. ผศ.ดร.อรทัย นนทเภท             สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
5. อาจารย์นทมน กลิ่นมณี            สำนักวิชาศิลปศาสตร์
6. นายอาคม จิตร์พาณิชย์            ส่วนนิติการ
7. นางภัทรพร เพชรวรพันธ์          ส่วนพัสดุ
8. นายณัฐพร แตงอ่อน                ส่วนอาคารสถานที่
9. นางทัศนีย์ จิตแจ่ม                   ส่วนอำนวยการและสารบรรณ

Facebook Comments Box