6. พนักงานสายบริหารวิชาการ

6. พนักงานสายบริหารวิชาการ

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการแต่งตั้ง การลาออกจากตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การโอนย้าย การพักการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว การให้ออกจากงาน อำนาจและหน้าที่ของพนักงานสายบริหารวิชาการ พ.ศ. 2563
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการแต่งตั้ง การลาออกจากตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การโอนย้าย การพักการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว การให้ออกจากงาน อำนาจและหน้าที่ของพนักงานสายบริหารวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานสายบริหารวิชาการ พ.ศ. 2563
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติและขั้นตอนการสรรหาพนักงานประเภทตำแหน่งบริหารวิชาการตำแหน่งคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการศูนย์ และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักวิชา สถาบัน หรือศูนย์
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของพนักงานสายวิชาการ และพนักงานสายบริหารวิชาการ พ.ศ. 2565
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการศูนย์และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าสำนักวิชา สถาบัน หรือศูนย์
 1. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนรองคณบดี รองผู้อำนวยการศูนย์ หรือสถาบัน พ.ศ. 2565
 2. คำสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ 244/2564 เรื่อง หน้าที่และความรับผิดชอบของหัวหน้าสาขาวิชา ฉบับลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
 3. คำสั่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ 245/2564 เรื่อง หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานหลักสูตร หรือผู้ประสานงานหลักสูตร ฉบับลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งหัวหน้าสาขาวิชาและหัวหน้าสถานวิจัย พ.ศ. 2566
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี พ.ศ. 2565
Facebook Comments Box