โครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1/2564)

โครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1/2564)
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม AD 3401 (ห้องประชุมศรีธรรมราช) ชั้น 3
อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หลักการและเหตุผล
               มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการเรียกร้องต้องการของประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๓๓ ให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีการประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พุทธศักราช ๒๕๓๕ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ การจัดตั้งมหาวิทยาลัย ได้ทุ่มเทพลังความคิด และสติปัญญาเพื่อให้เกิดมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดทั้งด้านกายภาพและจิตภาพของความเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ต้องใช้เวลาและต้องการ “ร่วมคิดร่วมทำ” กันทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลากว่า 28 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ให้บริการรับใช้สังคม ชุมชนโดยการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ สร้างสรรค์ผลงานวิจัย และถ่ายทอดงานบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งของบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าองค์กรที่มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีชื่อเสียงนั้นจำเป็นต้องอาศัยบุคลากร ผู้ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความคิด การริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ในการปฏิบัติงานต่างๆ อันส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จ ดังนั้น เมื่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้บรรจุบุคลากรใหม่ที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกตามระเบียบของมหาวิทยาลัยแล้ว การให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรใหม่ในส่วนของนโยบาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา ปณิธาน แนวทางการบริหาร การพัฒนามหาวิทยาลัย ระเบียบแนวปฏิบัติตนในการทำงาน สิทธิ สวัสดิการที่บุคลากรพึงได้รับ ตลอดถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรนั้น เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการที่จะส่งเสริมให้บุคลากรใหม่สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามที่มหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายไว้
               ในการนี้ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรจึงได้จัดหลักสูตร “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1/2564)” เพื่อให้บุคลากรเข้าใหม่ของมหาวิทยาลัยได้มีความรู้ ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในองค์กรของตน ซึ่งจะส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรและความสามัคคีในหมู่คณะต่อไป

วัตถุประสงค์
               1. เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้พบปะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยลัยและได้รับรู้ถึงแนวทางในขับเคลื่อนและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
               2. เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้รับทราบข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างถูกต้อง
               3. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยในการทำงานร่วมกันของบุคลากรใหม่

เนื้อหา / หัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
               1. แนวคิดและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
               2. การบริหารการเปลี่ยนแปลงด้วย OKRs สู่ World Ranking University
               3. การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
               4. เสริมสร้างสายใยผูกพันรักมั่นองค์กร (WALAILAK for All)
               5. ระบบสนับสนุนการทำงานของมหาวิทยาลัย

วิทยากร
                1. นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
                2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
                3. คณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน

วัน เวลาและสถานที่
               วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม AD 3401 (ห้องประชุมศรีธรรมราช) ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments Box