ขอเชิญสมัครทำประกันอุบัติเหตุให้กับครอบครัวและพนักงานหรือลูกจ้างที่ใช้สิทธิเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคม

        เปิดโอกาสให้ครอบครัวพนักงาน รวมทั้งพนักงานและลูกจ้างที่ใช้สิทธิเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคมทุกท่าน สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการประกันอุบัติเหตุได้ตามความสมัครใจ ทั้งนี้พนักงานเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัยเอง โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารออมสิน สาขาท่าศาลา ชื่อบัญชีส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร เลขที่บัญชี 0202 9732 4665 เพื่อชำระเบี้ยประกันพร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน