เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพ

รายการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพ

CP-01                      ☑แบบคำขอรับการกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะทางวิชาชีพ
                                              ส่วนที่ 1 ประวัติส่วนตัวและประวัติการปฏิบัติงาน
                                                    (1) ประวัติส่วนตัว
                                                    (2) ประวัติการปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย
                                                    (3) ประวัติผลงาน ระบุภาระงานปัจจุบัน และภาระงานย้อนหลัง จำนวน 2 ปี
                                              ส่วนที่ 2 ผลงานที่ขอกำหนดระดับตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
                                              ส่วนที่ 3 ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
CP-02                      ☑แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงาน เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่ง
CP-03                      ☑แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
CP-04                      ☑แบบแสดงหลักฐานการเผยแพร่ผลงาน เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่ง
CP-05                      ☑เอกสารหมายเลข 2.1 รายการประเมินและระดับคะแนน
CP-06                      ☑เอกสารหมายเลข 2.2 การประเมินการปฏิบัติงานของผู้ขอกำหนดตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับ                                                           เชี่ยวชาญพิเศษ
                                              ส่วนที่ 1 ผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 3 ปี (ปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลา)
                                              ส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ของานตามตัวชี้วัดของตำแหน่งที่ครองอยู่
                                              ส่วนที่ 3 ความเห็นของผู้บังคับบัญชาขั้นต้นและระดับเหนือขึ้นไป
CP-07                      ☑เอกสารหมายเลข 2.3 การประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของตำแหน่งระดับชำนาญการ                                                       ระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
CP-08                      ☑เอกสารหมายเลข 2.4 แบบประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง ระดับชำนาญการ ระดับ                                                               เชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
CP-09                      ☑เอกสารหมายเลข 2.5 การประเมินสมรรถนะหลัก (Competency) ของตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และ                                                           ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ (ระดับสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่งงานที่คาดหวังสำหรับตำแหน่ง                                                         ระดับชำนาญการ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ)
CP-10                      ☑เอกสารหมายเลข 2.6 แบบประเมินการประเมินสมรรถนะ (Competency) ของตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญ                                                       และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ
                                                  (1) สมรรถนะหลัก (Core Competency)
                                                  (2) สมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (Functional Competency)
CP-11                      ☑เอกสารหมายเลข 2.7 การใช้ความรู้ความสามารถในงาน สนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัยฯ
CP-12                      ☑แบบสรุปผลการประเมิน
CP-13                      ☑ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
CP-14                      ☑เกณฑ์การประเมินพฤติกรรมบุคคลพนักงานตามดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
CP-15                      ☑คำนิยามคู่มือการปฏิบัติงาน / คู่มือการให้บริการ / คู่มือแนะนำการใช้ห้องปฏิบัติการ และการเผยแพร่
CP-16                      ☑คำนิยามผลงานวิจัย และการเผยแพร่
CP-17                      ☑คำนิยามผลงานเชิงวิเคราะห์ และการเผยแพร่
CP-18                      ☑คำนิยามผลงานเชิงสังเคราะห์ และการเผยแพร่
CP-19                      ☑คำนิยามผลงานนวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์ / งานสร้างสรรค์ และการเผยแพร่
CP-20                      ☑คำนิยามงานแปล และการเผยแพร่
CP-21                      ☑คำนิยามบทความทางวิชาการ และการเผยแพร่
CP-22                      ☑แบบประเมินคู่มือการปฏิบัติงาน / คู่มือการให้บริการ / คู่มือแนะนำการใช้ห้องปฏิบัติกา
CP-23                      ☑แบบประเมินผลงานวิจัย
CP-24                      ☑แบบประเมินผลงานเชิงวิเคราะห์
CP-25                      ☑แบบประเมินผลงานเชิงสังเคราะห์
CP-26                      ☑แบบประเมินผลงานนวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์ / งานสร้างสรรค์
CP-27                      ☑แบบประเมินงานแปล
CP-28                      ☑แบบประเมินบทความทางวิชาการ

Facebook Comments Box