Show & Share Best Practices ประจำเดือนมีนาคม 2565

งานพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ได้จัดกิจกรรม Show & Share Best Practices การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำเดือนมีนาคม 2565 หัวข้อ “บันได 3 ขั้น สำหรับการเลื่อนตำแหน่ง”
ขึ้นในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings 

ร่วมแลกเปลี่ยนโดย

 • นางเจนจิรา พุมดวง (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร)
 • นางอรุณรัตน์ ฉลาดดี (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนกิจการนักศึกษา)

 

Show & Share Best Practices ประจำเดือนมีนาคม 2565

งานพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ได้กำหนดจัดกิจกรรม Show & Share Best Practices การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำเดือนมีนาคม 2565 หัวข้อ “บันได 3 ขั้น สำหรับการเลื่อนตำแหน่ง”
ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings (Meeting ID: 983 1465 4577 Passcode: 665861)

ร่วมแลกเปลี่ยนโดย

 • นางเจนจิรา พุมดวง (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร)
 • นางอรุณรัตน์ ฉลาดดี (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนกิจการนักศึกษา)

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อบันทึกประวัติการฝึกอบรมได้ดังลิงค์ด้านล่าง

Show & Share Best Practices ประจำเดือนมกราคม 2565

      เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด เทคนิควิธี และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและยกระดับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดนวัตกรรมการปฏิบัติงานเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพ และนำองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

      ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จึงได้จัดกิจกรรม Show & Share Best Practice การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำเดือนมกราคม 2565 ขึ้นเมื่อวันพุธที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings โดยประกอบไปด้วยหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้

 • หัวข้อ “การนำเสนอผลงานให้นน่าสนใจ ด้วยโปรแกรม PREZI”
  โดย นาย ขุนดี หลำสุบ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการการศึกษา)
 • หัวข้อ “การนำเสนองานแบบมืออาชีพ”
  โดย นางวิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์)

ผลการดำเนินงาน

 • จำนวนผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 90 คน
 • จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings 108 account