13. การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

13. การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและแบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ พ.ศ. 2562
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง วารสารทางวิชาการที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ 2562
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการและแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ  พ.ศ. 2563
 7. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการและแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
 8. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง วันแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ กรณีผลงานทางวิชาการ บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ 2562
 9. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง จำนวนของผลงานทางวิชาการประเภทหนังสือ (book chapter)  และกรณีศึกษา 2561
 10. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2562
 11. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562
 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและแบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ พ.ศ. 2563
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและแบบประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนในการขอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2562
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนในการขอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการสอนในการขอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินผลการสอน พ.ศ. 2563
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การเทียบการเรียนการสอนภาคปฏิบัติหรือการสอนรูปแบบอื่น ๆ กับการเรียนการสอนภาคทฤษฎีสำหรับการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2562
Facebook Comments Box