กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น

Upcoming Activities

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น

โครงการฝึกอบรม

หลักสูตร “กลยุทธ์การแก้ไขปัญหากรณีการประสานงานร่วมระหว่างหน่วยงาน”

Past Activities

กิจกรรมที่เสร็จสิ้นแล้ว

"Fast & Furious #12"

 เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายสนับสนุน ประจำเดือนมิถุนายน

Show & Share Best Practice

การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ประจำเดือนมิถุนายน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด เทคนิควิธี และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน