4. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

4. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการ 2563
 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยว่าด้วยเงินยืมเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยที่พักบุคลากร พ.ศ.2562
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรที่พักให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่พักบุคลากรและค่าประกันความเสียหายอาคารวลัยนิวาส 5 พ.ศ. 2562
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อัตราค่าบำรุงส่วนกลางประจำที่พักบุคลากร พ.ศ. 2563
 7. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัยแก่บุคลากรกรณีไม่ได้รับจัดสรรที่พักภายในมหาวิทยาลัย
 8. ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2564
 9. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2564
 10. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และประเภทสถานพยาบาลของเอกชนที่มหาวิทยาลัยกำหนด พ.ศ. 2564
 11. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การเข้ารักษาพยาบาลและการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2564
Facebook Comments Box