4. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

4. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

  1. ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยที่พักบุคลากร พ.ศ. 2562
  2. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรที่พักให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  3. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่พักบุคลากรและค่าประกันความเสียหายอาคารวลัยนิวาส 5 พ.ศ. 2562
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อัตราค่าบำรุงส่วนกลางประจำที่พักบุคลากร พ.ศ. 2563
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัยแก่บุคลากรกรณีไม่ได้รับจัดสรรที่พักภายในมหาวิทยาลัย
  6. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับที่พักบุคลากร พ.ศ. 2564
Facebook Comments Box