ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หลักเกณฑ์และวิธึการปรับวุฒิ การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การตัดโอนตำแหน่งและการยืมตัวพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Facebook Comments Box