การจัดรถสวัสดิการรับส่งบุคลากรระหว่างวันที่ 20-30 เมษายน 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยมีประกาศฯ ปิดทำการระหว่างวันที่ 16-30 เมษายน 2563 ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น เนื่องจากยังมีบุคลากรบางตำแหน่งจำเป็นต้องมาปฏิบัติหน้าที่ที่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีผลกระทบ มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งรายละเอียดการจัดรถรับส่งบุคลากรดังนี้


1. รถบัสสายอำเภอเมือง ให้บริการ 2 คันตามปกติแยกเป็นสาย

1) ถนนราชดำเนินและสาย
2) ถนนพัฒนาการคูขวาง

รับส่งจุดเดิมและรับพนักงานที่ขึ้นจากจุดรับท่าแพ-ปากพยิงจนถึงมหาวิทยาลัยทั้งเช้าและเย็น เริ่มตั้งแต่ 20 เมษายน 2563เป็นต้นไป

2. รถตู้สายอำเภอพรหมคีรี นบพิตำ และสิชล ให้บริการตามปกติแต่ให้ผู้ใช้บริการรถแจ้งชื่อขอใช้รถล่วงหน้า 1 วันในไลน์กลุ่มประจำสายรถ ระหว่างวันที่ 20 – 30 เมษายน 2563 หากไม่มีท่านใดใช้รถในแต่ละวัน มหาวิทยาลัยจะยกเลิกรถ

3. การปฏิบัติตนในการใช้รถสวัสดิการ ขอให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย ท่านใดไม่สวมจะไม่อนุญาตให้ใช้บริการรถ และขอความร่วมมือให้นั่งเว้นระยะห่างเบาะเว้นเบาะเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ