พิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2562