ข้อมูลยอดเงินชพค. และ ชพส. ประจำเดือน

ยอดเงิน ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ประจำเดือนสิงหาคม 2563
เงิน ชพค.
550.00
บาท
เงิน ชพส.
280.00
บาท
ข้อมูลยอดเงิน ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ปี 2563

เดือน

ช.พ.ค.

ช.พ.ส.

มกราคม
630.00
304.00
กุมภาพันธ์
625.00
309.00
มีนาคม
699.00
340.00
เมษายน
566.00
326.00
พฤษภาคม
550.00
304.00
มิถุนายน
636.00
320.00
กรกฎาคม
655.00
326.00
สิงหาคม
550.00
280.00
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

รวมเงิน

3,070.00

1,583.00