แบบฟอร์มงานทุนการศึกษา

แบบฟอร์ม งานทุนการศึกษา

แบบฟอร์มงานสัญญาทุน

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเพื่อทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการไปศึกษา ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย (ระยะสั้น)
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลเพื่อทำสัญญาทุน

แบบฟอร์มและเอกสารประกอบ งานทุนการศึกษา

การขออนุมัติลาศึกษาหรือฝึกอบรมเฉพาะทางเพื่อวุฒิบัตร

การขอขยายเวลาลาศึกษาหรือฝึกอบรมเฉพาะทางเพื่อวุฒิบัตร

การขออนุมัติฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย

การขออนุมัติไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

การรายงานความก้าวหน้าทางการศึกษา

การขออนุมัติรายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน

การขออนุมัติปรับวุฒิและเงินเดือน

Facebook Comments Box