15. การพัฒนาบุคลากร/ทุนการศึกษา/การชดใช้ทุน

15. การพัฒนาบุคลากร/ทุนการศึกษา/การชดใช้ทุน

 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานและปฏิบบัติการวิจัย พ.ศ. 2545 ฉบับลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 (ยกเลิกใช้ แต่ยังมีผลบังคับใช้
  ตามสัญญาที่ได้จัดทำกับพนักงานที่ลาศึกษาฯ ก่อนวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 )
 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2564
 3. ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายและงดจ่ายเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนวิชาชีพ เงินค่าตอบแทนพิเศษ หรือเงินอื่นใดที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  นอกเหนือจากบัญชีเงินเดือน พ.ศ.2562
 4. ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ พ.ศ. 2554
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของพนักงานสายวิชาการที่ได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ พ.ศ. 2565
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL สำหรับพนักงานสายวิชาการที่ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ภายในประเทศ
 7. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การพัฒนาพนักงานสายวิชาการ มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ พ.ศ. 2563
 8. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง สาขาวิชาขาดแคลน หรือสาขาที่มีความจำเป็นต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564
 9. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย กรณีมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามระเบียบ และ
  เงื่อนไขการไปฝึกอบรมหรือดูงาน พ.ศ. 2565
 10. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิ การเพิ่มวุฒิ การย้าย การตัดโอนตำแหน่งและการยืมตัวพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2565
 11. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง สถาบันอุดมศึกษาที่พนักงานมหาวิทยาลัยจะไปศึกษาต่อและคุณสมบัติเพิ่มเติมของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะได้รับอนุมัติให้ไปศึกษา
  ในประเทศหรือต่างประเทศ พ.ศ. 2565
 12. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการกำหนดระยะเวลาในการอนุมัติให้พนักงานมหาวิทยาลัยหรือบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยไปศึกษา พ.ศ. 2566
 13. ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
 1. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เรื่อง ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับพนักงานสายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2565
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนบางส่วนเพื่อการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2563
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Researcher) สำหรับคณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2563

แบบยื่นขอทุนศึกษา

 1. แบบสัญญารับทุนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เอกสารประกอบการทำสัญญา อย่างละ  1 ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้

    2. แบบสัญญารับทุนรัฐบาล (หน่วยงานภายนอก)

เอกสารประกอบการทำสัญญารับทุนรัฐบาล  อย่างละ 5 ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้อง  ดังนี้

Facebook Comments Box