HRO GREEN

โครงการสีเขียว ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

การวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน
ที่อยู่-ที่ตั้ง

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ตั้งอยู่ที่อาคารบริหารชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขนาดพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยพืชพรรณ

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรอยู่ในอาคารบริหารซึ่งใช้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น โดยรอบอาคารบริหารยังมีส่วนที่มีการปกคลุมด้วยพื้นที่สีเขียว ด้านหน้าของส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มีสวนหย่อมที่ถูกจัดขึ้นเพื่อความสวยงามและทัศนียภาพที่เป็นกันเองต่อผู้ที่มาติดต่อโดยส่วนภูมิสถาปัตย์ ส่วนด้านหลังของส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรมีต้นไม้ใหญ่ที่ยังคงให้ร่มเงา อีกทั้งมีบริเวณที่เป็นสนามหญ้าขนาดใหญ่ปกคลุมอีกด้วย

จำนวนบุคลากรทั้งหมดของหน่วยงาน

- รักษาการแทนหัวหน้าส่วน 1 คน
- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 18 คน
- พนักงานธุรการ 2 คน
- ลูกจ้างชั่วคราว 1 คน

การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดพลังงาน

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

โปรแกรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรสนับสนุนให้สมาชิกในส่วนเข้าร่วมโปรแกรมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยที่ขอความร่วมมือให้สมาชิกร่วมกันปฏิบัติคือ 

  • การปิดเครื่องปรับอากาศระหว่างเวลาพักกลางวัน (12.00-13.00 น.)
  • การใช้กล่องข้าวแทนการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว
  • การใช้กระบอกน้ำแทนการใช้แก้วพลาสติก
  • การใช้จักรยานในการเดินทางภายในมหาวิทยาลัยแทนการใช้รถ
  • การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
  • กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
การจัดการขยะ

จากนโยบายลดก๊าซเรือนกระจกของส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จึงส่งผลให้เกิดการจัดการขยะและลดขยะเพิ่มขึ้น ด้วยปริมาณการใช้พลาสติกและกระดาษเพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรจึงมีนโยบายการช่วยลดขยะดังต่อไปนี้

การใช้กล่องข้าวแทนการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว

การใช้กระบอกน้ำหรือแก้วน้ำแทนการใช้แก้วพลาสติก

การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก

การใช้จักรยานเดินทางในมหาวิทยาลัยแทนการใช้รถ

การใช้กระดาษ หน้าเดียว Reuse

การส่งเอกสารโดยใช้ระบบ Dom และใช้การส่งไฟล์แทนการพรินท์

การขนส่ง
  • จักรยานที่เป็นทรัพย์สินของส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 2 คัน
  • จักรยานส่วนตัวของพนักงาน 1 คัน
Car Sharing

พนักงานของส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และมีจิตสำนึกในการลดมลพิษด้วยการนั่งรถคันเดียวกันมาทำงาน หรือนั่งรถเวียนในมหาวิทยาลัยมาทำงานแทนการใช้รถ 1 คนต่อ 1 คัน

นโยบายการใช้ทางเท้าและการใช้ รถจักรยาน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีทางเท้าเชื่อมระหว่างตึกเรียกว่า Cover Way เพื่อให้พนักงานและนักศึกษาใช้เดินเท้าแทนการเดินตามถนนซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งยังใช้ในการปั่นจักรยานเพื่อเดินทางระหว่างตึกอีกด้วย

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
Facebook Comments Box