โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการทำงานเชิงวิเคราะห์และวิจัย รุ่นที่ 2”