Walailak University | Division of Human Resources and Organization

เอกสารประกอบการบรรยาย

รายชื่อผู้เข้าร่วม

กำหนดการ

วันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2563

ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งานสัมมนาจะเริ่มในอีก

Days
Hours
Minutes
Seconds

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563

วันพุธ ที่ 1 เมษายน 2563

โดยวิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี

คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์

อาจารย์กิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์

ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านการพัฒนาองค์กรและระบบบริหารคุณภาพ

Facebook Comments Box