ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ งานบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ชื่อข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศวันบังคับใช้
1. ระเบียบฯ ว่าด้วยที่พักบุคลากร พ.ศ. 256217 กันยายน 2562
2. ระเบียบฯ ว่าด้วยที่พักบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.256331 กรกฎาคม 2563
3. ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรที่พักบุคลากรให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์10 พฤษภาคม 2562
4. ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและการบริหารที่พักบุคลากรสังกัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ.256316 ตุลาคม 2563
5.  ประกาศฯ หลักเกณฑ์การให้เงินช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัยแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยกรณีไม่ได้รับจัดสรรที่พักภายในมหาวิทยาลัย1 ตุลาคม 2561
6. ประกาศฯ เรื่องความรับผิดชอบในการซ่อมบำรุงรักษาที่พักบุคลากร26 กรกฎาคม 2544
7. ประกาศฯ เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมที่พักบุคลากร13 พฤษภาคม 2546
8.ประกาศฯ เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่พักบุคลากรและค่าประกันความเสียหาย อาคารวลัยนิวาส 5 พ.ศ. 25621 กรกฎาคม 2562
9. ประกาศฯ เรื่องอัตราค่าบำรุงส่วนกลางประจำที่พักบุคลากร พ.ศ. 25631 ตุลาคม 2563
10. ประกาศฯ เรื่องค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเกี่ยวกับที่พักบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 25641 ตุลาคม 2564
ชื่อข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศวันบังคับใช้
1. ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าทำขวัญและค่าทำศพ พ.ศ. 255427 กันยายน 2554
ชื่อข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศวันบังคับใช้
1. ระเบียบฯ ว่าด้วยการจ่ายเงินชดเชย พ.ศ. 254324 กุมภาพันธ์ 2543
Facebook Comments Box