Workshop การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน (มิถุนายน 2564)

ส่วนทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม Workshop การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings
โดย ว่าที่ ร.ต. ดร. จาตุรนต์ ชุติธรพงษ์ (หัวหน้างานพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร)

  • ครั้งที่ 1 จัดขึ้นในวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.
  • ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.

Fast & Furious #12 เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายสนับสนุน ประจำเดือนมิถุนายน

"Fast & Furious #12" เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายสนับสนุน ประจำเดือนมิถุนายน

What's on this month!

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้พนักงานสายสนับสนุน (พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป) ได้จัดทำผลงานสำหรับใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งวิทยฐานะเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพหรือสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564  ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรร่วมกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจึงกำหนดจัดชุดโครงการภายใต้ชื่อกิจกรรม “Fast & Furious #12” เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายสนับสนุน ประจำเดือนมิถุนายน โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังลิ้งด้านล่าง

ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร โทร. 73850

รายละเอียดกิจกรรม

Workshop

Workshop การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน  (ใช้ระบบ zoom) ในวันพุธที่ 9 และวันพุธที่ 16 มิถุนายน ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น.

เวทีการเขียนผลงาน

เวทีการเขียนผลงาน (ห้องประชุมเขาหลวง และห้องประชุมโมคลาน) ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 12 - 13 และ 26 - 27 มิถุนายน ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น.

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงานสายสนับสนุน (ครั้งที่ 2)  (ใช้ระบบ zoom) ในวันพุธที่ 23 มิถุนายน ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น.

ชุดโครงการโดยศูนย์บรรณสารฯ

ชุดโครงการโดยศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ใช้ระบบ zoom และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์) ในวันที่ 21, 25, 28,29 และ 30 มิถุนายน ประกอบด้วย การทำ Flowchart / การทำผลงานวิชาการด้วย Word / การออกแบบ Cover Template / การอ้างอิงและจัดทำบรรณานุกรม / การใช้ EndNote X9 / เทคนิคการใช้ Word ในการทำคู่มือปฏิบัติงาน

โครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1/2564)

โครงการ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1/2564)
วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุม AD 3401 (ห้องประชุมศรีธรรมราช) ชั้น 3
อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หลักการและเหตุผล
               มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการเรียกร้องต้องการของประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๓๓ ให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีการประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พุทธศักราช ๒๕๓๕ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ การจัดตั้งมหาวิทยาลัย ได้ทุ่มเทพลังความคิด และสติปัญญาเพื่อให้เกิดมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดทั้งด้านกายภาพและจิตภาพของความเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ต้องใช้เวลาและต้องการ “ร่วมคิดร่วมทำ” กันทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง
ตลอดระยะเวลากว่า 28 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ให้บริการรับใช้สังคม ชุมชนโดยการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ สร้างสรรค์ผลงานวิจัย และถ่ายทอดงานบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งของบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าองค์กรที่มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีชื่อเสียงนั้นจำเป็นต้องอาศัยบุคลากร ผู้ซึ่งใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความคิด การริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ในการปฏิบัติงานต่างๆ อันส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จ ดังนั้น เมื่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้บรรจุบุคลากรใหม่ที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกตามระเบียบของมหาวิทยาลัยแล้ว การให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรใหม่ในส่วนของนโยบาย เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ปรัชญา ปณิธาน แนวทางการบริหาร การพัฒนามหาวิทยาลัย ระเบียบแนวปฏิบัติตนในการทำงาน สิทธิ สวัสดิการที่บุคลากรพึงได้รับ ตลอดถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรนั้น เป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการที่จะส่งเสริมให้บุคลากรใหม่สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพตามที่มหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายไว้
               ในการนี้ ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรจึงได้จัดหลักสูตร “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1/2564)” เพื่อให้บุคลากรเข้าใหม่ของมหาวิทยาลัยได้มีความรู้ ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในองค์กรของตน ซึ่งจะส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรและความสามัคคีในหมู่คณะต่อไป

วัตถุประสงค์
               1. เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้พบปะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยลัยและได้รับรู้ถึงแนวทางในขับเคลื่อนและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย
               2. เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้รับทราบข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างถูกต้อง
               3. เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยในการทำงานร่วมกันของบุคลากรใหม่

เนื้อหา / หัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
               1. แนวคิดและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
               2. การบริหารการเปลี่ยนแปลงด้วย OKRs สู่ World Ranking University
               3. การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
               4. เสริมสร้างสายใยผูกพันรักมั่นองค์กร (WALAILAK for All)
               5. ระบบสนับสนุนการทำงานของมหาวิทยาลัย

วิทยากร
                1. นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
                2. อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
                3. คณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน

วัน เวลาและสถานที่
               วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม AD 3401 (ห้องประชุมศรีธรรมราช) ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์