WU Innovation Days 2023: ภาพรวมอนาคตของเทคโนโลยี การทำงานร่วมกัน และนวัตกรรม

WU Innovation Days

WU Innovation Days 2023  ซึ่งจัดโดยส่วนทรัพยากรบุคคลและองค์กร ได้เริ่มต้นขึ้นในวันที่ 7-8 กันยายน 2566 ด้วยความตื่นเต้นและความคาดหวังอย่างล้นหลาม ซึ่งงานในปีนี้เป็นปีแรกเพื่อส่งเสริมในด้านค้นพบเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำในการทำงานและส่งเสริมนวัตกรรมการทำงานร่วมกัน โดยดึงดูดนักสร้างสรรค์ ผู้นำทางความคิด และผู้เชี่ยวชาญองค์กรจากหน่วยงานสนับสนุน 

WU Innovation Day 2023 เป็นเวทีที่หน่วยงานต่างๆ สามารถนำเสนอนวัตกรรมและแนวคิดใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงการทำงานของตนได้ อีกทั้งยังเป็นเวทีสำหรับการปรากฏตัวและแจ้งเกิดของนักนำเสนอจากหลายหน่วยงาน

ผลลัพธ์จากการนำเสนอนี้จะนับเป็นคะแนนของหน่วยงานสนับสนุน คณะกรรมการให้คะแนนมาจากภาคส่วนต่างๆ บรรยากาศงานเป็นไปอย่างสนุกสนานและสร้างสรรค์ และผู้ชมรู้สึกตื่นเต้นกับนวัตกรรมที่นำเสนอ

ชี้แจงการขอใบรับรอง การอนุญาตการทำวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ และการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ

ชี้แจงการขอใบรับรองวิจัยในมนุษย์ สัตว์ ชีวภาพ

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา  13.00–16.00 น. ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จัดกิจกรรมชี้แจงการขอใบรับรองการอนุญาตการทำวิจัยในมนุษย์หรือสัตว์ และการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ ขึ้น ณ ห้องภัทรธรรมาภรณ์ ชั้น 9 อาคาร C ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 (2/2566)

wu orientation 2

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 | 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมศรีธรรมราช อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566  ครั้งที่ 2/2566 ขึ้น เพื่อให้บุคลากรเข้าใหม่ของมหาวิทยาลัยได้มีความรู้ ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย ตลอดจนสภาพแวดล้อมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในองค์กรของตน ซึ่งจะส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรและความสามัคคีในหมู่คณะต่อไป โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 173 คน

โดยเนื้อหาในกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย

  1. การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์: การกำกับ ติดตาม และพัฒนานวัตกรรมการทำงาน โดย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  2. การบริหารงานบุคคล หลักธรรมาภิบาล และจรรยาบรรณพนักงาน
  3. ข้อมูลที่ควรรู้สำหรับพนักงานสายวิชาการ
  4. ข้อมูลที่ควรรู้สำหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรสนับสนุนการรับการตรวจ 5s Model Award 2023

5s Model WU

                เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 15.00 น. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น ในการประกวด 5s model award ประจำปี 2566 โดยมี รักษาการแทนรองอธิการบดี รศ.ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ เป็นประธานและมีคณะกรรมการ 5 ส ของส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรเข้าร่วมเป็นเลขานุการ โดยกิจกรรมนี้มีหน่วยงานจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมประกวด 3 หน่วยงานได้แก่ ศูนย์บริหารทรัพย์สิน, ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา และ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโลยีโดยคณะกรรมการได้เข้าตรวจให้คะแนนและให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการใช้กิจกรรม 5ส มาเพื่อประยุคต์ใช้ปรับปรุงคุณภาพพื้นที่และการบริการแก่นักศึกษารวมถึงบุคคลภายนอกที่มาใช้บริการด้วย เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นและลดการสูญเสียที่ไม่จำเป็นของแต่ละหน่วยงาน หลังจากเสร็จสิ้นการตรวจและให้คะแนน คณะกรรมการตรวจประเมินได้มีการอภิปรายสรุปเพื่อและให้คำติชมเพิ่มเติมแก่ทั้ง 3 หน่วยงานเพื่อเป็นการปิดกิจกรรมการประกวด 5s model award ประจำปี 2023 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ชาว ทมอ. เตรียมความพร้อมจัดทำ PDCA

ทมอ. เตรียมความพร้อม PDCA_1

เมื่อวันศุกร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 8.45 – 12.00 น. ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จัดกิจกรรม “การนำเสนอหัวข้อ PDCA” โดยมีรักษาการแทนรองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร. วาริท เจาะจิตต์) รองอธิการบดีที่กำกับดูแลส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะแก่หัวข้อ PDCA ของชาว ทมอ. เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำ PDCA แบบเต็มรูปแบบที่จะมาถึงในเดือนกันยายนซึ่งเป็นปลายปีงบประมาณ 2566 นี้ อีกทั้งยังร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกับสมาชิกอีกด้วย

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

งานวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดร. มงคล ธีระนานนท์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมทั้งตัวแทนจากส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรจำนวน 5 ท่าน เป็นตัวแทนร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 15.30 – 19.30 น. ณ หอประชุมอำเภอท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้ร่วมงานและแขกผู้มีเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการ / หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /ภาคเอกชน และภาคประชาชน วางพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน ตามลำดับ โดยมีนายอำเภอท่าศาลาเป็นประธานในพิธี

 

หลังจากเสร็จพิธีวางพานพุ่มแล้ว ประธานในพิธีได้นำผู้เข้าร่วมงานจุดเทียนถวายพระพรและเป็นอันเสร็จสิ้นพิธี

ม.วลัยลักษณ์ ปลื้มติดอันดับ 501+ของโลก การจัดอันดับ Young University Rankings

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปลื้มติดอันดับ 501+ ของโลก การจัดอันดับกลุ่มมหาวิทยาลัยใหม่ (Young University Rankings 2023) โดย Times Higher Education เป็นครั้งแรก เป็นอันดับ 3 ร่วมของไทย

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.00 น. สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยของโลกชื่อดัง Times Higher Education หรือ “THE” จากประเทศอังกฤษ ได้ประกาศอันดับกลุ่มมหาวิทยาลัยใหม่ที่ดีที่สุด ประจำปี 2023 (Young University Rankings 2023) ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 501+ของโลก จากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด จำนวน 605 แห่ง เป็นอันดับ 3 ร่วมของประเทศไทย

การจัดอันดับ THE Young University Rankings เป็นการจัดอันดับกลุ่มมหาวิทยาลัยใหม่ที่ดีที่สุดในโลกที่ก่อตั้งมาน้อยกว่า 50 ปี โดยใช้ตัวชี้วัดการจัดอันดับมาจาก 5 ส่วนหลักที่สำคัญ ได้แก่ การสอน การวิจัย การอ้างอิงผลงานในวารสารนานาชาติ ความเป็นนานาชาติ และรายได้จากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งในปี 2023​ Nanyang Technological University จากประเทศสิงคโปร์ ครองอันดับ 1 กลุ่มมหาวิทยาลัยน้องใหม่ที่ดีที่สุด ประจำปี 2023 หลังจากเคยตกไปอยู่อันดับ 2 เมื่อปีแล้ว ส่วน The Hong Kong University of Science and Technology จากฮ่องกง ขยับขึ้นไปอยู่อันดับ 2 ขณะที่ Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris ฝรั่งเศส รองชนะเลิศปีที่แล้วตกไปอยู่อันดับที่ 3 ตามลำดับ

ส่วนมหาวิทยาลัยของไทยที่ติดอันดับในครั้งนี้มีอยู่ด้วยกัน 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้อันดับที่ 301-350 ของโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อันดับที่ 401-500 มหาวิทยาลัยนเรศวรและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อยู่ในอันดับที่ 501+

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เคยได้รับการจัดอันดับโลก World University Rankings 2023 โดย THE ให้อยู่ในอันดับที่ 1501+ อันดับ 11 ของไทย ได้รับการจัดอันดับผลงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) หรือ THE Impact Rankings ปี 2023 ให้อยู่ในอันดับที่ 401-600 ของโลก ได้รับการอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของเอเชีย THE Asia University Rankings 2023 อยู่ในอันดับที่ 601+ ของเอเชีย และได้รับการจัดอันดับจาก QS Asia University Rankings 2023 ในอันดับที่ 551-600 ของเอเชียมาแล้ว

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการดูแลใจบุคลากร (HELPER)

Helper_เสริมทักษะการดูแลใจบุคลากร
ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ร่วมกับทีมวิทยากรจาก Smile Smart Center มวล. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการดูแลใจบุคลากร (HELPER) ขึ้น เมื่อวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมขนอมคาบาน่าบีชรีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช 

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรเป็นตัวแทนเข้าบริจาคสิ่งของแก่สถานสงเคราะห์คนไร้บ้าน “บ้านสิชล”

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลาประมาณ 13.30 น. ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับบริจาคสิ่งของปัจจัย 4 อาหารแห้ง เครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต นำไปบริจาคณสถานสงเคราะห์คนไร้บ้าน บ้านสิชล ตำบลเข้าฝ้าย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้องรับเป็นอย่างดี เจ้าหน้าที่ยังกล่าวอีกว่า ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นำของมาบริจาคเพราะสิ่งของบางอย่าง ทางสถานสงเคราะห์ฯไม่สามารถจัดหามาให้ผู้พักอาศัยได้ เช่น ขนม กาแฟ หรือสิ่งของอื่นๆที่นอกเหนือจากปัจจัยสี่ 

ฝึกอบรมหลักสูตร “การควบคุมงานก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ”

ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การควบคุมงานก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ” ในวันที่ 7 มิถุนายน 2566 ระหว่างเวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมช่อประดู ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมงาน มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้