9. พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปและลูกจ้าง

9. พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปและลูกจ้าง

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้สมัครเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป พ.ศ. 2564
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้าง  การทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป พ.ศ. 2563
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้าง การทดลองปฏิบัติงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิ การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การตัดโอนตำแหน่งและการยืมตัวพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2562
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิ การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การตัดโอนตำแหน่งและการยืมตัวพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2565
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2564 | ภาคผนวก 1 | ภาคผนวก 2 |
 7. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปรับวุฒิพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2565
 8. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษด้านภาษาอังกฤษให้แก่พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป พ.ศ. 2560
 9. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษด้านภาษาอังกฤษให้แก่พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 10. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจ้างลูกจ้าง พ.ศ. 2538
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตามอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำตามกฎหมายแรงงาน พ.ศ. 2560
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนกรณีพิเศษ พ.ศ. 2560
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวรายวัน     พ.ศ. 2562
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่ปฏิบัติงานภาคสนาม พ.ศ. 2564
Facebook Comments Box