8. พนักงานตำแหน่งบริหารจัดการ

8. พนักงานตำแหน่งบริหารจัดการ

  1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
  2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
  3. ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายและงดจ่ายเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าตอบแทนวิชาชีพ เงินค่าตอบแทนพิเศษ หรือเงินอื่นใดที่มหาวิทยาลัยกำหนดนอกเหนือจากบัญชีเงินเดือน พ.ศ. 2562
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบริหารจัดการ พ.ศ. 2561
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสับเปลี่ยนหมุนเวียน การย้าย หรือการโอนพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งบริหารจัดการ พ.ศ. 2564
Facebook Comments Box