7. พนักงานสายวิชาการ-พนักงานสัญญาจ้าง

7. พนักงานสายวิชาการ-พนักงานสัญญาจ้าง

 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างและการสิ้นสุดสัญญาจ้างของพนักงานตำแหน่งวิชาการ พ.ศ. 2564
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานสายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2564
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2562
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การขยายระยะเวลาการจ้างให้แก่พนักงานสายวิชาการระหว่างรอผลการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ หรือยื่นเรื่องเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2564
 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจ้างอาจารย์สัญญาจ้างปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจ้างอาจารย์สัญญาจ้างปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างอาจารย์สัญญาจ้าง พ.ศ. 2565
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การจ้างอาจารย์สัญญาจ้างกรณีอื่น ๆ พ.ศ.2563
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อ   สัญญาจ้างอาจารย์สัญญาจ้าง พ.ศ. 2564
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ค่าตอบแทนอาจารย์สัญญาจ้าง พ.ศ. 2563
 7. ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนอาจารย์สัญญาจ้างและศาสตราภิชาน พ.ศ. 2565
 8. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การจ้างพนักงานตำแหน่งวิชาการซึ่งเกษียณอายุจากมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์สัญญาจ้าง พ.ศ. 2563
 9. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นพนักงานสายวิชาการของมหาวิทยาลัย กรณีเป็นอาจารย์สัญญาจ้างตามข้อ 8 (1) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจ้างอาจารย์สัญญาจ้างปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นศาสตราภิชาน   พ.ศ. 2561
 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างศาสตราภิชาน พ.ศ. 2565
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง  การกำหนดค่าตอบแทนอาจารย์ศาสตราภิชาน พ.ศ. 2562
 4. ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนอาจารย์สัญญาจ้างและศาสตราภิชาน พ.ศ. 2565
 1. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานชาวต่างประเทศ  พ.ศ. 2563
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2564 
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างอาจารย์ชาวต่างประเทศที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563
 4. ประกาศสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษ สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลสำหรับพนักงานชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2564
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ภาระงานของพนักงานชาวต่างประเทศที่จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ พ.ศ. 2564
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง มาตรฐานภาระงานอาจารย์ชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2561
Facebook Comments Box